کارآموزی پيمانكاري در ايران | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی – پیمانکاری در ایران

۵۹ ص.doc

فهرست مطالب

پیشگفتار
تاریخچه پیمانکاری در ایران :
ضرورت توجه به پیمان :
فصل اول
پیمانکاری در دستگاه کارفرمایی
طبقه بندی معاملات و روش های انجام مناقصه :
نصاب معاملات در سال ۱۳۸۶ :
تعاریف برخی از واژگان قانون مناقصات :
طبقه بندی انواع مناقصات :
آشنایی با برخی از عبارات و مفاهیم :
مراحل اجرای طرح :
ارکان اصلی پیمان :
« اطلاعات عمومی و کلی طرح »
« گزارش شناخت پروژه »
« معیار های ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازات »
دعوت به مناقصه
تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد :
مراحل عقد قرارداد :
نظام مستند سازی
تضمینـــات
الف ) تضمین شرکت در مناقصه :
تضمین انجام تعهدات :
تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار:
صورت وضعیت :
نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ثبت وصول قرارداد پیمانکاران به ذیحسابی :
ثبت پرداخت و واریز نقدی پیش پرداخت :
ثبت پرداخت علی الحساب :
ثبت خرید مصالح مورد نیاز پروژه به عنوان موجودی جنسی
ثبت تحویل مصالح مورد نیاز به پیمانکار تحت عنوان پیش پرداخت موجودی جنسی
ثبت پرداخت صورت وضعیت :
« تمرین جامع برای مرور مفاهیم »
ثبت وصول قرارداد پیمانکاران به ذیحسابی :
ثبت پرداخت و واریز نقدی پیش پرداخت :
ثبت پرداخت علی الحساب :
ثبت خرید مصالح مورد نیاز پروژه به عنوان موجودی جنسی
ثبت تحویل مصالح مورد نیاز به پیمانکار تحت عنوان پیش پرداخت موجودی جنسی
ثبت پرداخت صورت وضعیت :
محاسبات :

فصل دوم
پیمانکاری درشرکتهای پیمانکاری
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
نکات ضروری در حسابداری قردادهای بلند مدت
روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى
١- روش درصد پیشرفت کار
٢- روش کار تکمیل شده
ثبت هزینه های مربوط به شرکت در مناقصه در دفاتر پیمانکار
ثبت ضمانت نامه انجام تعهدات در دفاتر پیمانکار
محاسبه سود ناخالص به روش درصد پیشرفت کار و کار تکمیل شده
ثبتهای روزنامه در دفاتر پیمانکار
محاسبه درآمد شناسایی شده :
ترازنامه در روش درصد پیشرفت کار:
ترازنامه در روش درصد پیشرفت کار:
تمرین جامع برای مرور مفاهیم
محاسبه سود ناخالص به روش درصد پیشرفت کار و کار تکمیل شده
ثبتهای روزنامه در دفاتر پیمانکار
محاسبه درآمد شناسایی شده :

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی پیمانکاری در ایران | 5900 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲