گزارش کار آموزي رشته حسابداري بازرگاني | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی حسابداری

۶۸ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

 

رشته حسابداری بازرگانی

گزارش کار آموزی

حسابداری کل

 

فهرست

فصل اول : آشنایی با شرکت

۱-۱ نام و تاریخ ثبت شرکت………………………………………………………………………… ۴

۲-۱ موضوع شرکت ………………………………………………………………………………….. ۴

۳-۱ مدت شرکت ………………………………………………………………………………………. ۴

۴-۱ سرمایه شرکت …………………………………………………………………………………… ۴

۵-۱ پرداخت مبلغ سهام …………………………………………………………………………….. ۵

۶-۱ افزایش و کاهش سرمایه …………………………………………………………………….. ۵

۷-۱ اوراق سهام ………………………………………………………………………………………. ۵

۸-۱ مسئولیت صاحبان سهام ……………………………………………………………………… ۵

۹-۱ هیات مدیره ……………………………………………………………………………………….. ۶

۱۰-۱ دفاتر و محاسبات …………………………………………………………………………….. ۶

۱۱-۱ اخلال و تصفیه ………………………………………………………………………………… ۷

۱۲-۱ نوع مالکیت و استهلاک ……………………………………………………………………… ۷

۱۳-۱ فعالیت های پیمانکاری شرکت ……………………………………………………………. ۸

۱۴-۱ توسعه شرکت و تاسیس کارخانه …………………………………………………….. ۱۰

۱۵-۱ شرح مختصری در سورد کارخانه و فعالیتها …………………………………….. ۱۰

۱۶-۱ هزینه هایی به شرکت برای تاسیس کارخانه انجام داده …………………….. ۱۱

فصل دوم : چارت سازمانی

۱-۲ نمودار سازمانی شرکت مانتل ……………………………………………………………. ۱۲

۲-۲ هیات مدیره ……………………………………………………………………………………… ۱۳

۳-۲ مدیر عامل ……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۴-۲ معاونت اداری مالی ………………………………………………………………………….. ۱۷

۵-۲ حسابدار کل …………………………………………………………………………………….. ۱۸

۶-۲ کارپرداز …………………………………………………………………………………………. ۱۹

۷-۲ منشی ……………………………………………………………………………………………… ۲۰

۸-۲ مدیریت کارخانه ………………………………………………………………………………. ۲۱

۹-۲ مدیریت تولید …………………………………………………………………………………… ۲۲

۱۰-۲ انبار دار کل …………………………………………………………………………………… ۲۲

۱۱-۲ معاونت بازرگانی ……………………………………………………………………………. ۲۳

۱۲-۲ بازرگانی داخلی ……………………………………………………………………………… ۲۴

۱۳-۲ بازرگانی خارجی ……………………………………………………………………………. ۲۴

۱۴-۲ امور خرید …………………………………………………………………………………… ۲۵۲

۱۵-۲ امور فروش……………………………………………………………………………………… ۶

۱۶-۲ مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………….. ۲۷

۱۷-۲ مهندس راه و ساختمان …………………………………………………………………… ۲۷

۱۸-۲ تکنسین راه و ساختمان …………………………………………………………………… ۲۸

فصل سوم : آشنایی با حسابداری

۱-۳ تعریف حسابداری …………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۳ اسناد مدارک مثبته :…………………………………………………………………………… ۳۳

فاکتور ……………………………………………………………………………………………………. ۳۴

رسید بانکی …………………………………………………………………………………………….. ۳۴

قبض آب و برق………………………………………………………………………………………… ۳۵

رسید صندوق …………………………………………………………………………………………. ۳۵

۳-۳ سند حسابداری :……………………………………………………………………………….. ۳۵

تنخواه گردان ………………………………………………………………………………………….. ۳۸

استهلاک …………………………………………………………………………………………………. ۴۰

صورت دستمزد ……………………………………………………………………………………… ۴۳

کارت کار ……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

صورت حساب بانک ………………………………………………………………………………… ۴۹

قرار داد کار با مدت معین ………………………………………………………………………… ۴۹

۴-۳ ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه ……………………………………………….. ۵۰

۵-۳ انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل …………………………………………. ۵۱

۶-۳ تراز آزمایشی ………………………………………………………………………………….. ۵۲

۷-۳ اصلاح حسابها …………………………………………………………………………………. ۵۳

۸-۳ تراز آزمایشی اصلاح شده ………………………………………………………………… ۵۴

۹-۳ تهیه صورت های مالی :…………………………………………………………………….. ۵۴

صورت حساب سدوزیان …………………………………………………………………………. ۵۴

صورت حساب سرمایه ……………………………………………………………………………. ۵۵

ترازنامه …………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۱۰-۳ بستن حساب ها ……………………………………………………………………………… ۵۵

۱۱-۳ نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………….. ۶۲

فهرست اشکال :

تصاویرپروژه های انجام شده توسط شرکت مانتل ……………………………………… ۶۴

نمودار مانده معین مراکز هزینه (دایره ای )………………………………………………… ۶۷

نمودار مانده معین مراکز هزینه (میله ای )………………………………………………….. ۶۸

فهرست جداول

چارت سازمانی ……………………………………………………………………………………….. ۱۲

رسید بانکی …………………………………………………………………………………………….. ۶۹

رسید صندوق …………………………………………………………………………………………. ۷۰

سند حسابداری ……………………………………………………………………………………….. ۷۱

تنخواه گردان ………………………………………………………………………………………….. ۷۳

استهلاک …………………………………………………………………………………………………. ۸۶

صورت دستمزد – حقوق و مزایا ………………………………………………………………. ۸۸

کارت کار ……………………………………………………………………………………………….. ۹۳

صورت حساب بانک ………………………………………………………………………………… ۹۴

قرار داد کار با مدت معین ………………………………………………………………………… ۹۵

گزارش تراز چهار ستونی معین ………………………………………………………………… ۹۶

گزارش خلاصه دفتر معین ……………………………………………………………………….. ۹۹

گزارش تراز چهار ستونی کل . ۱۰۱

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کار آموزی رشته حسابداری بازرگانی | تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲