گزارش کارآموزی در پتروشيمي اراك | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی پتروشیمی اراک

۵۴ ص

فهرست مطالب :

۱- پتروشیمی اراک در یک نگاه ……………………………………………………………………………………………………. ۱

۲- واحد دو اتیل هگزانول ……………………………………………………………………………………………………………… ۴

۳- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۴- تولید گاز سنتز …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۴ گوگرد زدایی از گاز طبیعی ………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۴ ریفرمینگ و باز یافت حرارت اتلافی ………………………………………………………….. ۱۲

۳-۴ جدا سازی دی اکسید کربن …………………………………………………………………… ۱۵

۴-۴ تقویت فشار گاز سنتز ……………………………………………………………………………… ۱۸

۵-۴ سیستم بخار …………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۵- تولید بوتیر آلدئید ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۵ خالص سازی خوراک ………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۵ سیستم واکنش OXO ………………………………………………………………………….. 25

3-5 عریان سازی،پایدار سازی و جدا سازی ایزومر ………………………………………. ۲۸

۴-۵ تهیه ،تغلیظ و دوباره فعال کردن محلول کاتالیست ……………………………… ۳۱

۵-۵ مخازن سوخت و بوتیر آلدئید ……………………………………………………………….. ۳۶

۶- عملیات تولید دو اتیل هگزانول ……………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۱-۶ آلدولیزاسیون نرمال بوتیر آلدئید به EPA ………………………………………….. 40

2-6 هیدروژناسیون EPA به دو اتیل هگزانول ………………………………………….. ۴۲

۳-۶ سیستم تصفیه دو اتیل هگزانول …………………………………………………………… ۴۴

۴-۶ سیستم تقطیر منقطع دو اتیل هگزانول ………………………………………………. ۴۷

۵-۶ سیستم جدا سازی آب دو اتیل هگزانول و سیستم خلاء ………………….. ۴۹

۶-۶ مخازن دو اتیل هگزانول …………………………………………………………………………. ۵۰

۷-عملیات تولید بوتانول (نرمال یا ایزو) ……………………………………………………………………………………….. ۵۱

۱-۷ هیدروژناسیون بوتیر آلدئید به بوتانول …………………………………………………. ۵۱

۲-۷ سیستم تصفیه بوتانول ………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۷ سیستم تقطیر منقطع بوتانول ……………………………………………………………… ۵۲

۴-۷ سیستم جدا سازی آب بوتانول ……………………………………………………………. ۵۳

۵-۷ مخازن بوتانول ……………………………………………………………………………………….. ۵۴

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی در پتروشیمی اراک | 5000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲