گزارش کارورزی پالايشگاه نفت كرمانشاه | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی پالایشگاه نفت کرمانشاه ۵۰ ص

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچه ۱

پیش گفتار ۵

کلیاتی راجع به نفت ۹

نام گذاری فرآورده های نفتی ۱۴

فصل اول: جستجو و تولید نفت ۱۶

۱-۱- منشأ نفت ۱۶

۲-۱- زمین شناسی نفت ۱۶

۱-۲-۱- انواع مخازن نفت ۱۹

۳-۱- اکتشاف نفت ۲۱

۱-۳-۱- روش های ژئوفیزیکی ۲۳

۲-۳-۱- روشهای ژئوشیمی ۲۴

۴-۱- حفاری ۲۵

حفاری برای استخراج ۲۶

فصل دوم: ترکیب شیمیایی نفت خام فرآورده های نفتی ۳۱

۱-۲- ترکیب شیمیایی نفت خام ۳۱

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲-۲- ترکیب شیمیایی فراورده های نفتی ۳۶ ۱-۲-۲- مشتقات ایدروکربور نفت طبیعی ۳۶

الف- بنزین ۳۶

ب – نفت چراغ، نفت گاز ۳۷

ج- روغن ها ۳۸

۲-۲-۲- مشتقات غیر ایدروکربورنفت طبیعی ۴۱

الف- ترکیبات گوگردار دار ۴۱

ب – ترکیبات اکسیژندار ۴۲

ج- ترکیبات ازت دار ۴۳

د- ترکیبات فلز دار ۴۳

فصل سوم- مشخصات شیمی فیزیکی ایدروکربوهای خالص

و برشهای نفتی ۴۵

۱-۳- کلیات ۴۵

۲-۳- نقطه جوش متوسط برشهای نفتی ۴۶

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۳-۳- عامل تشخیص KUOP 47 1-3-3- ایدروکربورهای خالص ۴۷

۲-۳-۳- برشهای نفتی ۴۷

۵-۳- فشار بخار ۴۸

۱-۵-۳- ایدروکربورهای خالص ۴۸

۲-۵-۳- برشهای نفتی ۴۸

۳-۵-۳- مخلوط ایدروکربورها ۴۸

فصل چهارم

آزمایشهای انجام شده ۵۰

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارورزی پالایشگاه نفت کرمانشاه | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲