گزارش کارورزی فرش محتشم كاشان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی فرش محتشم کاشان

۶۹ ص.doc

قیمت ۴۰۰۰ تومان

فهرست

فهرست تصاویر

۶

فهرست جداول

۹

فهرست نمودارها

۱۰

مقدمه

۱۱

تاریخچه

۱۳

کارخانة فرش محتشم کاشان

۱۶

فصل اول _ رنگرزی

 

1-1 الیاف آکریلیک

۱۸

۱-۲ رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگزای بازیک

۱۸

۱-۳ روش رنگرزی

۲۱

۱-۴ رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگزای دیسپرس

۲۱

فصل دوم _ چله پیچی

۲-۱ چله

۲۳

۲-۲ نمایی از سالن چله پیچی

۲۳

۲-۳ دستگاه چله پیچی

۲۳

۲-۴ روند کار

۲۶

۲-۵ بخشهای پیشرفته دستگاه چله پیچی

۳۰

۲-۶ واکس زنی و انتقال

۳۶

۲-۷ بایگانی

۴۱

۲-۸ ضایعات سالن چله پیچی

۴۱

۲-۹ عمده مشکلاتی که در چله پیچی پیش می آید

۴۱

فصل سوم _ بافندگی

۳-۱ شرح وظایف بافنده ماشین فرشبافی

۴۴

۳-۲ شرح وظایف کمک بافنده ماشین فرشبافی

۴۵

۳-۳ آشنائی با اصطلاحات ماشین فرشبافی

۴۵

۳-۴ موقعیت اسنوها و دهنه ها در فرش روئی و زیری

۴۹

۳-۵ طراحی در ماشینهای فرشبافی

۵۰

۳-۶ محاسبات طرز قرار دادن بوبین ها

۵۰

۳-۷ قرار دادن بوبین های نخ خاب در قفسه بوبین

۵۲

۳-۸ قفسه بوبین و نخکشی نخهای خاب از راهنماهای نخ قفسه

۵۲

۳-۹ نخکشی نخهای خاب از هارنیش ها (زه ها و میل میلکها)

۵۳

۳-۱۰ نخکشی نخهای تار از میل میلک های وردها و شانه

۵۴

۳-۱۱ سیستم پودگذاری در دستگاه واندویل و تکستیما

۵۵

۳-۱۲چاقو یا تیغ برش

۵۶

۳-۱۳ سنگ چاقو تیزکن

۵۶

۳-۱۴ طراحی وردها

۵۶

۳-۱۵ تنظیم دقیق ارتفاع نخ خاب فرش

۵۷

۳-۱۶ کشیدن فرش به جلو در ابتدای کار

۵۸

۳-۱۷ نصب میله های سردرگیری نخهای تار

۵۸

۳-۱۸ دستگاه ژاکارد

۵۸

۳-۱۹ چگونگی بافت

۶۰

۳-۲۰ دستگاه پیچش فرش

۶۱

فصل چهارم _ تکمیل

۴-۱ دوخت

۶۲

۴-۲ پشت پاک کنی

۶۳

۴-۳ شیرینک مقدماتی

۶۳

۴-۴ چسب زدن

۶۴

۴-۵ خشک کردن

۶۵

۴-۶ شیرینک نهایی

۶۶

۴-۷ تخته کردن ، زیگزاگ زدن ، ریشه بافی ، عیب یابی و رفع نقیصه

۶۶

۴-۸ شستشو

۶۷

منابع و مآخذ

۶۹

فهرست تصاویر

تصویر ۱ : گره متقارن یا فارسی

۱۵

تصویر ۲ : گره نامتقارن یا ترکی

۱۵

تصویر ۳ : رول اصلی

۲۵

تصویر ۴ : Support

25

تصویر ۵ و ۶ :کیسه های بوبین در انبار

۲۷

تصویر ۷ : پدال پائین هر ۲۴ بوبین

۲۷

تصویر ۸ : چرخ حرکت دهنده قفسه قلابها

۲۷

تصویر ۹ : مرحله اول / عبور از سوراخ پشت قسمت قلابها

۲۸

تصویر ۱۰ : مرحله دوم / عبور از بین قرقره

۲۸

تصویر ۱۱ : مرحله سوم / عبور از قلابها

۲۸

تصویر ۱۲ : سرنخها به سمت شانه ها کشیده می شود

۲۹

تصویر ۱۳ : شانه رو و زیر

۲۹

تصویر ۱۴ : شانه اصلی

۲۹

تصویر ۱۵ : گره آلمانی

۳۰

تصویر ۱۶ : گره ایرانی

۳۰

تصویر ۱۷ : سیمهای متصل به قلابها

۳۱

تصویر ۱۸ : چراغ متصل به سنسورها

۳۱

تصویر ۱۹ : جکهای Tension (کشش)

۳۱

تصویر ۲۰ : فنرهای کشش قرقره

۳۲

تصویر ۲۱ : میله های تنظیم کشش

۳۲

تصویر ۲۲ : شلنگ های متصل به جکهای Tension

32

تصویر ۲۳ : صفحه کلیدها و کنترل

۳۳

تصویر ۲۴ : صفحه کامپیوتر

۳۵

تصویر ۲۵ : سمت راست دستگاه واکس زن و انتقال

۳۶

تصویر ۲۶ : سمت چپ دستگاه واکس زن و انتقال

۳۶

تصویر ۲۷ : ریلهای تعبیه شده در کف سالن برای انتقال

۳۶

تصویر ۲۸ : غلطک آغشته کننده و دستگاه واکس زن

۳۷

تصویر ۲۹ : مخزن حاوی پارافین

۳۸

تصویر ۳۰ : کنتور مخزن پارافین

۳۸

تصویر ۳۱ : بشکه پارافین مایع

۳۸

تصویر ۳۲ : علامت گذاری روی چله

۳۹

تصویر ۳۳ : اسنوی آماده تحویل

۴۰

تصویر ۳۴ : باسکول برای توزین اسنوها

۴۰

تصویر ۳۵ : بایگانی

۴۱

تصویر ۳۶ : بایگانی

۴۱

تصویر ۳۷ : بخش تنظیم فشار باد جکهای Tension

42

تصویر ۳۸ : قفسه بوبین

۴۵

تصویر ۳۹ : ورد

۴۶

تصویر ۴۰ : میل میلک متصل به هارنیش

۴۶

تصویر ۴۱ : هارنیش

۴۶

تصویر ۴۲ : ژاکارد

۴۶

تصویر ۴۳ : نقشه طرح

۴۷

تصویر ۴۴ : اکسنتر وردها

۴۷

تصویر ۴۵ : ریپر

۴۸

تصویر ۴۶ : گریپر

۴۸

تصویر ۴۷ : وزنه های مربوط به تنظیم کشش نخ تار

۴۹

تصویر ۴۸ : جاهای خالی پر شده با نخ تار در قفسه بوبین

۵۱

تصویر ۴۹ : راهنماهای نخهای خاب

۵۳

تصویر ۵۰ : راهنمای اصلی قبل از هارنیش ها

۵۳

تصویر ۵۱ : وزنه های تنظیم کشش

۵۳

تصویر ۵۲ : ظرفهای بوبین ذخیره

۵۳

تصویر ۵۳ : کمک بافنده از پشت ماشین نخ خاب مورد نظر را به بافنده می دهد

۵۴

تصویر ۵۴ : بافنده هارنیش ها را برای گرفتن نخ خاب بالا نگه می دارد

۵۴

تصویر ۵۵ : بوبین پود (۱)

۵۵

تصویر ۵۶ : ذخیره پود (۲)

۵۵

تصویر ۵۷ : راهنماها (۳)

۵۵

تصویر ۵۸ : ریپر (۴)

۵۵

تصویر ۵۹ : گریپر (۵)

۵۵

تصویر ۶۰ : پیکان نوک پلاتین

۵۹

تصویر ۶۱ : برآمدگی و پاشنه پلاتین

۵۹

تصویر ۶۲ : برآمدگی وسط سوزن

۶۰

تصویر ۶۳ : میله جلوی دفتین

۶۰

تصویر ۶۴ : کارت نقشه جلوی تخته سوزن قرار می گیرد

۶۱

تصویر ۶۵ : وزنه های متصل به پائین هارنیش ها

۶۱

تصویر ۶۶ : پشت پاک کنی

۶۳

تصویر ۶۷ : شیرینک

۶۴

تصویر ۶۸ : غلطک برسی

۶۴

تصویر ۶۹ : بخار دادن قبل از چسب زدن

۶۵

تصویر ۷۰ : چسب زدن

۶۵

تصویر ۷۱ : مخزن چسب

۶۵

تصویر ۷۲ : حاشیه فرش قبل از دوردوزی

۶۶

تصویر ۷۳ : چرخ دوردوزی

۶۶

تصویر ۷۴ : حاشیه فرش بعد از دوردوزی

۶۶

تصویر ۷۵ : سطح استیلی بسیار صاف

۶۷

تصویر ۷۶ : مکنده های بالای هر دستگاه

۶۷

تصویر ۷۷ : لوله های هدایت کننده ضایعات به خارج از سالن

۶۷

تصویر ۷۸ : ضایعات در بسته های مخصوص ریخته می شود

۶۷

تصویر ۷۹ : شکل ساده ای از فرآیند تکمیل فرش

۶۸

فهرست جداول

جدول (۱) : ثبات نوری و شستشویی تعدادی از مواد رنگزای بازیک روی آکریلیک

۱۸

جدول (۲) : نام تجاری تعدادی از مواد رنگزای بازیک

۱۹

جدول (۳) : مشخصات تعداد بوبین ماشین فرشبافی

۵۱

فهرست نمودارها

نمودار (۱) : نمودار رنگرزی آکریلیک با مواد رنگزای بازیک

۲۱

نمودار (۲) : نمودار رنگرزی آکریلیک با مواد رنگزای دیسپرس

۲۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارورزی فرش محتشم کاشان | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲