گزارش کارآموزی تولید پارچه | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی شرکت ایران پولین

۱۴۳ ص

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

تاریخچه شرکت ایران پوپلین ۱

کنترل پارچه های خام ۴

مشخصات پارچه های تولید شده درکارخانه ۵

مقدمات تکمیل

پرزسوزی ۶

سفیدگری بزرگ ۱۱

سفیدگری کوچک ۱۶

شستشو ۱۷

اهارگیری ۲۰

پخت ۲۷

سفیدگری ۲۹

سفیدبرفی ۳۱

مرسریزاسیون ۳۶

ماشین مرسریزه ۴۰

کریشه یا اثر موضعی ( شیر شکری) در سطح پارچه ۴۲

چاپ

شابلون سازی ۴۵

ماشینهای چاپ

ماشین چاپ روتاری اشتورک ۶۰

ماشین چاپ روتاری زیمر ۶۶

ماشین فیکسه ۷۱

رنگسازی ۷۵

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

ماشینهای رنگرزی موجود درسالن

ماشین رنگرزی ترموزول ۸۲

پد- استیم ۸۷

دستگاه شستشوی نهایی ۹۵

تکمیل نهایی

کندانس ۹۸

کالندر ۹۹

ماشین خارزنی ۱۰۱

ماشین سانفوریزه ۱۰۶

استنتر ۱۰۹

نرم کن ۱۱۹

پرکن ۱۲۰

ازمایشگاه چاپ

چاپ پیگمنت ۱۲۲

چاپ راکتیو ۱۲۶

چاپ دیسپرس- راکتیو ۱۲۶

چاپ برداشت ۱۲۷

ازمایشگاه رنگرزی

رنگرزی راکتیو ۱۲۸

رنگرزی دیسپرس – راکتیو ۱۳۱

رنگرزی دیسپرس- خمی ۱۳۳

رنگرزی دیسپرس-گوگردی ۱۳۴

اسکلت گیری ۱۳۶

فهرست مطالب

عنوان صفحه

رنگرزی پیگمنت ۱۳۷

رنگ همانندی (رنگ پیگمنت) ۱۳۸

ازمایشگاه تکمیل

نرم کن کاتیونی ۱۴۰

نرم کن سیلیکونی ۱۴۰

سفیدبرفی ۱۴۱

ضداب ۱۴۱

تست ها ۱۴۳

ضمائم

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی تولید پارچه | 10000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲