گزارش کاراموزی تصفیه پسابهای صنعتی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی تصفیه پسابهای صنعتی

۱۲۵ ص

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : آشنایی با مکان کار آموزی

۱

پتروشیمی اراک در یک نگاه

۳

فصل دوم:آشنایی کلی با واحد مربوطه و نحوه عملکرد

۱۳

مقدمه

۱۴

شرح دستور العمل

۱۴

فصل سوم : مراحل تصفیه بیولوژیکی آبهای آلوده و نحوه کنترل آن

۳۲

مراحل تصفیه بیولوژیکی آبهای آلوده

۳۳

نحوه کنترل سیستم تصفیه بیولوژیکی

۳۷

فصل چهارم : روش از بین بردن لجن حاصل از عملیات واحد های تصفیه و بازیافت آبهای آلوده

۶۰

روش از بین بردن لجن اضافی سیستم بیولوژیکی

۶۱

هضم لجن به طریقه میکرو ار گانیسم های هوازی

۷۰

فصل پنجم : تصفیه آب به روش الکترودیالیز

۷۵

الکترود ها

۷۶

اصول الکترودیالیز

۸۰

واحد های چند محفظه ای

۸۴

فصل ششم : شفاف کردن آب

۸۶

انعقاد ، لخته شدن ، ته نشین سازی

۸۸

کلاریفایر

۸۹

مراحل شفاف سازی

۹۱

کمک منعقد کننده

۹۹

فصل هفتم : فیلتراسیون

۱۰۱

فیلتراسیون

۱۰۲

نوع مواد به کار رفته

۱۰۳

انواع فیلتر ها

۱۰۵

کاربرد ، محدودیت ها

۱۰۹

فصل هشتم : کلر زنی

۱۱۱

کلر زنی

۱۱۲

گند زدایی

۱۱۵

فصل نهم : نرم نمودن آب بوسیله عمل ترسیب

۱۱۹

دستگاه های مورد استفاده

۱۲۰

رسوب زدایی به روش سرد

۱۲۱

روش های داغ

۱۲۲

روش های رسوبی

۱۲۵

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کاراموزی تصفیه پسابهای صنعتی | 10000 تومان
خرید
tag برچسب ها : ,
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲