کاراموزی بیمه.doc | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کاراموزی بیمه

doc

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی ۸

آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی ۹

اداره کل تامین اجتماعی استان ۱۲

تعهدات وحمایتهای شعبه ۱۳

تعهدات کوتاه مدت ۱۳

تعهدات بلند مدت ۱۴

چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد ۱۵

رئیس شعبه ۱۶

معاونت ۱۶

واحد درآمد ۱۶

مشاوره ۱۷

واحد امور بیمه شدگان ۱۷

واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۷

واحد بازرسی ۱۷

واحد اجرائیات ۱۷

واحد حسابداری ۱۷

واحد امور اداری وخدمات ۱۸

فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی ۱۹

عنوان صفحه

بانک تعهدات قانونی ۲۰

بانک درآمد ۲۱

بانک کارگشایی ۲۲

حقوق ودستمزد ۲۳

محاسبه حقوق ومزایای کارکنان ۲۴

محاسبه و واکاوی در مزایای کارکنان ۲۵

کمک هزینه مسکن کارکنان ۲۵

بهره وری ۲۶

کارانه ۳۰

کارانه موقت ۳۴

نیم عشر اجرایی ۳۶

کلیاتی از مزایا ۳۹

حق التضمین ۳۹

هزینه اولاد ۴۰

کمک هزینه عائله مند ۴۰

اضافه کار ۴۰

فوق العاده ایام تعطیل ۴۰

حکم کارگزینی ۴۱

کسورات حقوق ومزایا ۴۲

مالیات ۴۲

بیمه ۴۲

عنوان صفحه

جریمه غیبت ۴۲

ثبت اسناد ۴۵

فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج ۴۶

چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری ۴۷

نرخ حق بیمه ۵۰

ملاک محاسبه حق بیمه ۵۰

محاسبه حق بیمه بیمه شدگان ۵۱

تکالیف،حقوق وارتباط اداری کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی ۵۱

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پیمانکاران ۵۲

ارتباط اداری فیمابین کارفرمایان وسازمان تامین اجتماعی ۵۵

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کاراموزی بیمه | 4000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲