گزارش کارآموزی کامپیوتر نرم افزار | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

کاردانی کامپیوتر نرم افزار

صفحات ۱۹۱

فرمت : ورد

نتیجه گیری :

از این گزارش کارورزی نتیجه می گیریم که اینترنت پر سرعت از شبکه بی سیم از لحاظ امنیت بهتر بوده شبکه هم از لحاظ کارآیی نسبت به اینترنت پر سرعت کارآمدتر است.

 

پهنای باند و نویز و سرعت انتقال داده ها را هم در شبکه بررسی کردیم و به این نکته دست یافتیم که هر چه پهنای باند بیشتر باشد سرعت انتقال داده ها هم بیشتر است البته احتمال بروز تصادم و ترافیک و نویز پذیری هم در آن افزایش می یابد اما با شیلد shield ) ( می توان میزان نویز پذیری و آسیب پذیری انتقال داده ها را کاهش داد.

هم چنین دستگاه UPS را تعریف کردیم که یک دستگاه غیر قابل قطع بود و ولتاژ ورودی را در دستگاه های دیگر کنترل می کرد.

و نحوه عملکرد سه ویندوز ۷ و XP و Vista را مورد بررسی قرار دادیم و در یافتیم که ویندوز Vista به مراتب عملکرد بدتری را داشت ولی ویندوز XP عیناً عملکرد بهتری را دارا بود.

فهرست مطالب :

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل ۱ : تعریف DSL و ADSL وکاربردها ، و مزایا و معایب آنها

۱- ۱ اینترنت چیست ؟……………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲ DSL چیست؟…………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۳ DSL چگونه کار میکند ؟………………………………………………………………………………………۳

۱-۴ ADSL چیست؟…………………………………………………………………………………………………۳

۱-۵ فنآوریADSL : ………………………………………………………………………………………………4

1-6 ADSL چگونه کار میکند؟………………………………………………………………………………….۶

۱-۷ تکنولوژی ADSL : ………………………………………………………………………………………….6

1-8 اینترنت ADSL چیست ؟…………………………………………………………………………………۷

۱-۹ موارد مورد نیاز برای اینترنت ADSL : ………………………………………………………………7

1-10 مقایسه انواع DSLها: ……………………………………………………………………………………۸

۱-۱۰-۱ (Asymmetric DSL) ADSL: ………………………………………………………………8

1-10-1-1 مزایای استفاده از سرویس ADSL : …………………………………………………………9

1-10-1-2 معایب خطوط ADSL: ………………………………………………………………………..10

1-10-2 Consumer Digital Subscriber Line) CDSL ) : ……………………………..11

1-10-3 High bit-rate DSL) HDSL): ……………………………………………………………..11

1-10-4 ISDN DSL) ISDL): ……………………………………………………………………………..11

1-10-5 MultiMate Symmetric DSL) MSDSL ) : ………………………………………12

1-10-6 Rate Adaptive) RADSL ) : ……………………………………………………………..12

1-10-7 Symmetric DSL) SDSL ) : ……………………………………………………………….12

1-10-8 UDSL : …………………………………………………………………………………………………..12

1-10-9 Very high bit-rate) VDSL ) : ……………………………………………………………12

1-10-10 Voice-over DSL) VODSL ) : …………………………………………………………13

فصل ۲: نحوه نصب انواع مودم ADSL

2-1 نحوه نصب مودم ADSL : ……………………………………………………………………………….14

2-2 راهنمای عیب یابی و پشتیبانی خدمات ADSL: ………………………………………………….14

2-3 چراغ لینک (Link) یا وضعیت (Status) مودم چشمک زن است (چراغ Link یا Status خاموش است ( ؟؟؟………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۴ چراغ link مودم شما هنگامی که با تلفن صحبت می‌کنید، ثابت است ولی به محض قطع شدن تماس لینک شما چشمک زن می‌شود (status) خاموش می شود ؟؟…………………………………………..۱۵

۲-۵ نحوه اتصال مودم ADSL به کامپیوتر چگونه است؟………………………………………………..۱۶

۲-۶ تنظیمات مربوط به مودم به چه صورت است؟……………………………………………………….۱۶

۲-۷ تنظیم pppoe روی سیستم عامل ویندوز XP چگونه است؟……………………………………..۱۷

۲-۸ (Splitter) اسپلیتر چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟………………………………………..۲۲

۲-۹ تاثیرات نویز روی سرویس ADSL 2+ چگونه است؟………………………………………………۲۳

۲-۱۰ علل قطعی‌های مکرر اینترنت ADSL چیست؟………………………………………………………۲۳

۲-۱۱ اختلالات تلفن بر روی ADSL به چه دلیل است؟…………………………………………………۲۴

۲-۱۲ مودم connect است اما هیچ گونه send/receive انجام نمی‌شود؟؟……………………۲۵

۲-۱۳ روش نصب انواع مودم ADSL : …………………………………………………………………….26

2-13-1 روش نصب مودم D-Link DSL200 : …………………………………………………….26

2-13-2 طریقه نصب مودم D-Link 200t : …………………………………………………………..27

2-13-3 طریقه نصب مودم justec usb modem : …………………………………………….27

2-13-4 طریقه نصب مودم های Planet 3400 & 4400 : ……………………………………..29

2-13-5 طریقه نصب مودم Planet 3410A : ………………………………………………………..30

2-13-6 طریقه نصب مودم D-Link 302-322-502-522 : …………………………………..32

2-13-7 طریقه نصب مودم Planet 2110 : …………………………………………………………….33

2-13-8 طریقه نصب مودم TP-Link ADSL2+ Router : ……………………………………34

فصل ۳ : توپولوژی شبکه و انواع شبکه های کامپیوتری

۳-۱ شبکه چیست ؟………………………………………………………………………………………………۳۵

۳-۲ اهداف شبکه : ………………………………………………………………………………………………۳۵

۳-۳ تقسیم بندی شبکه ها از لحاظ مقیاس جغرافیایی : …………………………………………….۳۶

۳-۳-۱ LAN شبکه محلی: ……………………………………………………………………………………۳۶

۳-۳-۲ WAN شبکه بندی وسیع: …………………………………………………………………………..۳۶

۳-۳-۳ MAN شبکه شهری: ………………………………………………………………………………….۳۶

۳-۴ سه نوع اصلی شبکه ها عبارتند از: …………………………………………………………………….۳۶

۳-۴-۱ شبکه محلی ( LAN ) : ……………………………………………………………………………36

3-4-2 شبکه وابسته به پایتخت(MAN) : ……………………………………………………………….37

3-4-3 شبکه گسترده(WAN) : ……………………………………………………………………………37

3-5 فواید نصب یک شبکه مدرسه : ………………………………………………………………………۳۸

۳-۵-۱ سرعت : …………………………………………………………………………………………………۳۸

۳-۵-۲ هزینه ها : ………………………………………………………………………………………………..۳۸

۳-۵-۳ امنیت: ……………………………………………………………………………………………………۳۸

۳-۵-۴ مدیریت متمرکز نرم افزار: …………………………………………………………………………۳۸

۳-۵-۵ اشتراک منابع: ………………………………………………………………………………………….۳۹

۳-۵-۶ پست الکترونیکی: ……………………………………………………………………………………..۳۹

۳-۵-۷ دسترسی آسان: …………………………………………………………………………………………۳۹

۳-۵-۸ کار گروهی: ……………………………………………………………………………………………..۳۹

۳-۶ معایب و اشکالات نصب یک شبکه مدرسه: ………………………………………………………۴۰

۳-۶-۱ پرهزینه بودن نصب: …………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۶-۲ نیازهای زمان اجرا: …………………………………………………………………………………….۴۰

۳-۶-۳ امکان خرابی فایل سرور: ……………………………………………………………………………۴۰

۳-۶-۴ امکان قطع شدن کابل ها : …………………………………………………………………………..۴۰

۳-۷ توپولوژی شبکه چیست ؟ (انواع شبکه و مدل های آن ) ……………………………………….۴۱

۳-۸ تاریخچه شبکه: ………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۹ مزایای شبکه: ……………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۱۰ اصطلاحات شبکه های کامپیوتری: …………………………………………………………………..۴۲

۳-۱۰-۱ ) DTE (Data Terminal Equipment: ………………………………………….42

3-10-) 2 DCE (Data Communication Equipment: ……………………………42

3-10-) 3 B.W (Band width: ……………………………………………………………………….43

3-10- Noise 4: ………………………………………………………………………………………………..43

3-10-5 Bps: ……………………………………………………………………………………………………..43

3-10-6 Network: ……………………………………………………………………………………………43

3-10-7 Share: …………………………………………………………………………………………………43

3-10-8 Time Sharing: …………………………………………………………………………………43

3-10-9 ) LAN (Local area network: ……………………………………………………….43

3-10-10 ) MAN (Metropolitan area network: …………………………………….43

3-10-11 ) WAN (Wide area network: ……………………………………………………43

3-10-12 Node: ……………………………………………………………………………………………….43

3-10-13 Server: …………………………………………………………………………………………….43

3-10-14 Client: ……………………………………………………………………………………………..43

3-10-15 Peer – to – Peer: …………………………………………………………………………43

3-10-16 Server – Based: ……………………………………………………………………………43

3-10-17 Topology: ………………………………………………………………………………………..43

3-10-18 BUS: …………………………………………………………………………………………………..43

3-10-19 Ring: …………………………………………………………………………………………………..43

3-10-20 STAR: ……………………………………………………………………………………………….44

3-10-21 Collision: ………………………………………………………………………………………..44

3-10-22 NIC: ……………………………………………………………………………………………………44

3-10-23 Coaxial: ……………………………………………………………………………………………44

3-10-24 ) TP (Twisted Pair: …………………………………………………………………….44

3-10-25 Fiber Optic: ……………………………………………………………………………………44

3-10-26 Thinnet: ………………………………………………………………………………………….44

3-10-27 Thiknet: …………………………………………………………………………………………..44

3-10-28 ) UTP (Unshielded T.P: …………………………………………………………….44

3-10-29 ) STP (Shielded T.P: …………………………………………………………………44

3-10-30 Rack: …………………………………………………………………………………………………44

3-10-31 Patch panel: …………………………………………………………………………………..44

3-10-31 RJ-45: ……………………………………………………………………………………………..44

3-10-32 IRQ: …………………………………………………………………………………………………….44

3-10-33 Base I/O Port: ……………………………………………………………………………….44

3-10-34 Base Memory: ………………………………………………………………………………….44

3-10-35 Boot ROM: ………………………………………………………………………………………….44

3-10-36 Wireless: ………………………………………………………………………………………………44

3-10-37 ) WLAN (Wireless LAN: …………………………………………………………………45

3-10-38 ) AP (Access Point: …………………………………………………………………………45

3-10-39 Cell: …………………………………………………………………………………………………………45

3-10-40 Protocol: ………………………………………………………………………………………………45

3-10-41 OSI: …………………………………………………………………………………………………………45

3-10-42 پروژه ۸۰۲ : …………………………………………………………………………………………………۴۵

۳-۱۰-۴۳ CSMA/CD: ………………………………………………………………………………………………45

3-10-44 Token Ring: …………………………………………………………………………………………..45

3-10-45 MAU: ………………………………………………………………………………………………………….45

3-10-46 Novell Netware: ……………………………………………………………………………………45

3-10-47 UNIX: ………………………………………………………………………………………………………..45

3-10-48 Windows NT Server & Windows 2000 Advanced Server: ………………………….45

3-10-49 Search Engine: ………………………………………………………………………………………45

3-10-50 معماری شبکه : ……………………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۱۱ انواع شبکه از نظر جغرافیایی : …………………………………………………………………………………..۴۶

۳-۱۱-۱ Local Area Network یا LAN: …………………………………………………………………..46

3-11-1-1 ویژگی های آنها : …………………………………………………………………………………………..۴۶

۳-۱۱-۲ Metropolitan Area Network یا MAN: …………………………………………………..46

3-11-3 Areas Network Wide یا WAN: …………………………………………………………….46

3-12 عناصر کلی یک شبکه: ………………………………………………………………………………………………۴۷

۳-۱۲-۱ DTE : …………………………………………………………………………………………………………….47

3-12-2 کانال انتقال : …………………………………………………………………………………………………..۴۷

۳-۱۲-۳ DCE: …………………………………………………………………………………………………………..47

3-13 پهنای باند و نویز و سرعت انتقال داده ها در شبکه : …………………………………………………۴۷

۳-۱۴ ریخت شناسی شبکه Net work Topology : …………………………………………………48

3-14-1 توپولوژی ستاره ای Star : ………………………………………………………………………………48

3-14-2 توپولوژی حلقوی Ring : ……………………………………………………………………………….48

3-14-3 توپولوژی اتوبوسی BUS : ………………………………………………………………………………49

3-14-4 توپولوژی توری Mesh : …………………………………………………………………………………49

3-14-5 توپولوژی درختی Tree : ………………………………………………………………………………50

3-14-6 توپولوژی ترکیبی Hybrid : ……………………………………………………………………………50

3-15 انواع کابل در شبکه های کامپیوتری : ……………………………………………………………………..۵۰

۳-۱۶ پیاده سازی تکنولوژی های جدید شبکه : …………………………………………………………………۵۲

۳-۱۷ کابل های: (UTP) Unshielded Twisted Pair………………………………………………….53

3-18 مشخصه های کابل UTP: ……………………………………………………………………………………….53

3-19 توضیحات : …………………………………………………………………………………………………………..۵۴

فصل ۴ : Wireless چیست؟

۴-۱ Wireless چیست؟…………………………………………………………………………………………….۵۵

۴-۲ انواع شبکه های بی سیم: ……………………………………………………………………………………..۵۵

۴-۲-۱ شبکه های infrastructure-based : …………………………………………………………55

4-2-2 Wireless LANS: ………………………………………………………………………………………55

4-2-3 شبکه های Ad hoc: ……………………………………………………………………………………..55

4-3 تقسیم بندی شبکه های بی سیم Ad hoc : …………………………………………………………….56

4-3-1 Smart sensor Networks : ……………………………………………………………………56

4-3-2 Mobile ad hoc networks (MANET) : ………………………………………………..56

4-3-3 شبکه Mobile ad hoc (MANET ) : ………………………………………………………….56

4-4 معایب و محدودیت های موجود در این شبکه ها: ……………………………………………………..۵۷

۴-۵ مزایا و کاربرد های شبکه Mobile ad hoc : ………………………………………………………..57

4-6 فواید تکنولوژى Wireless : …………………………………………………………………………………58

4-7 سیستم هاى Wireless : ……………………………………………………………………………………….59

4-7-1 سیستم Wireless ثابت : …………………………………………………………………………………..۵۹

۴-۷-۲ سیستم Wireless قابل حمل : ……………………………………………………………………………۵۹

۴-۷-۳ سیستم Wireless مادون قرمز : ………………………………………………………………………….۵۹

۴-۸ آینده Wireless : ………………………………………………………………………………………………….60

4-9 شبکه های بی سیم : ……………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱۰ تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی : ………………………………………………………….۶۱

۴-۱۱ عوامل مقایسه : …………………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۱۱-۱ نصب و راه اندازی : ……………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۱۱-۲ هزینه : …………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۱۱-۳ قابلیت اطمینان : ……………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۱۱-۴ کارائی : …………………………………………………………………………………………………………۶۳

۴-۱۱-۵ امنیت : …………………………………………………………………………………………………………..۶۴

فصل ۵ : کارتریج چیست؟ Platform چیست؟ UPS چیست؟

۵-۱ کارتریج چیست ؟ ………………………………………………………………………………………………….۶۵

۵-۲ چگونه کارتریج پرینترهای Inkjet را نگهداری کنیم : ………………………………………………..۶۵

۵-۳ پلتفرم PLATFORM چیست؟………………………………………………………………………………۶۸

۵-۴ UPS چیست؟؟؟……………………………………………………………………………………………………۷۱

فصل ۶ : آموزش تصویری نصب ویندوز ۷ وXP و Vista و مقایسه عکلکرد آنها با یکدیگر

۶-۱ آموزش تصویری نصب ویندوز ۷ : ……………………………………………………………………….۷۳

۶-۲ روش نصب Windows 7: ………………………………………………………………………………..73

6-3 تعیین روش نصب Windows 7: ………………………………………………………………………..79

6-4 تعیین پارتیشن : …………………………………………………………………………………………………۸۰

۶-۵ تعیین کد کاربری : ……………………………………………………………………………………………..۸۴

۶-۶ تنظیم زمان : ………………………………………………………………………………………………………۸۷

۶-۷ نصب Driver سخت افزار : ………………………………………………………………………………..۸۹

۶-۸ آموزش تصویری نصب ویندوز XP: ………………………………………………………………………..99

6-9 نکات مهم : ……………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

۶-۱۰ تفاوت های ویندوز۷ با XP: …………………………………………………………………………………113

6-10-1 ارتباط بهتر با وسایل لمسی در ویندوز ۷: …………………………………………………………….۱۱۳

۶-۱۰-۲ دسترسی و نگاه سریع: ……………………………………………………………………………………….۱۱۳

۶-۱۰-۳ نوار وظیفه جدید: ……………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۶-۱۰-۴ بازیها: ………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

۶-۱۰-۵ بخش جذاب Media: ………………………………………………………………………………………114

6-10-6 ویرایش Net Book: ……………………………………………………………………………………….115

6-10-7 اجرا، یاری و مساعدت ویندوز ۷: ………………………………………………………………………۱۱۵

۶-۱۰-۸ سرعت بوت: …………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۶-۱۱ فهرست عملکرد ویندوز۷ : ……………………………………………………………………………………۱۱۶

۶-۱۲ کاربری هارد دیسک : …………………………………………………………………………………………..۱۱۷

۶-۱۳ سرعت: ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۶-۱۴ Cinebench R10: …………………………………………………………………………………………….118

6-15 پایایی: …………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

۶-۱۶ سازگاری: ……………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

۶-۱۷ عوامل آزارنده : ……………………………………………………………………………………………………۱۲۱

۶-۱۸ امنیت : ………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲

۶-۱۹ طراحی و عملیات : ………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۶-۲۰ ویژگی ها : ………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

۶-۲۱ مقایسه ویندوز ۷، ویندوز XP، ویندوز Vista : ……………………………………………………..125

6-22 فرق ویندوز ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی : …………………………………………………………………………..۱۲۸

۶-۲۳ مزایای ویندوز ۶۴ بیتی : ……………………………………………………………………………………….۱۲۸

۶-۲۴ معایب ویندوز ۶۴ بیتی : ………………………………………………………………………………………۱۲۹

۶-۲۵ آموزش گام به گام نصب ویندوز ویستا : ………………………………………………………………..۱۳۰

فصل ۷ : EDGE چیست؟ مزایا و معایب اینترنت Dial Up ، ISP چیست؟ وب یا وب سایت چیست؟

۷-۱ Edge چیست؟……………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

۷-۲ طرز کار EDGE: …………………………………………………………………………………………………….136

7-3 مزایای فناوری EDGE: ……………………………………………………………………………………………136

7-4 مزایا و معایب Dialup ( قابل توجه کسانی که ازDIAL upمتنفرند) : ………………………..۱۳۶

۷-۵ مزیت‌های Dialup : ………………………………………………………………………………………………137

7-6 معایب Dialup : ……………………………………………………………………………………………………137

7-7 ISP چیست؟…………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

۷-۸ وب (Web) یا وب سایت ( website ) چیست؟…………………………………………………….۱۳۸

فصل ۸ : تعریف پروتکل و انواع پروتکل ها

۸-۱ پروتکل وب و دیگر پروتکلها : ………………………………………………………………………………..۱۳۹

۸-۱-۱ HTTP-Hyper Text Transmission Protocol : …………………………………..140

8-1-2 FTP-File Transmission Protocol: ………………………………………………………140

8-1-3 Telnet : ……………………………………………………………………………………………………….140

8-2 آدرس های اینترنتی از سه بخش مختلف تشکیل می شوند: …………………………………………۱۴۰

۸-۳ پروتکل: ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

۸-۴ عمومی ترین پروتکل ها عبارتند از: …………………………………………………………………………۱۴۱

۸-۴-۱ Ethernet : …………………………………………………………………………………………………..141

8-4-2 Fast Ethernet __ اترنت سریع : …………………………………………………………………۱۴۲

۸-۴-۳ Gigabit Ethernet : …………………………………………………………………………………..142

8-4-4 Local Talk : ………………………………………………………………………………………………..143

8-4-5 Token Ring (حلقه ی علامت) : …………………………………………………………………..۱۴۳

۸-۴-۶ Fiber Distributed Data Interface ) ( : FDDI………………………………….143

8-4-7 Asynchronous Transfer Mode) ATM ( : ……………………………………….144

8-5 پروتکل های مسیر یابی (Routing Protocols) : ………………………………………………..144

8-5-1 تقسیم بندی اول : ……………………………………………………………………………………………..۱۴۵

۸-۵-۲ تقسیم بندی دوم: ………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۸-۶ توضیحات در مورد پروتکل های تقسیم بندی اول : ………………………………………………….۱۴۵

۸-۶-۱ Table driven Pro active : ……………………………………………………………………145

8-6-1-1 DSDV : …………………………………………………………………………………………………..146

8-6-1-2 WRP: …………………………………………………………………………………………………….146

8-6-1-3 CSGR: …………………………………………………………………………………………………..146

8-6-1-4 معایب : ……………………………………………………………………………………………………۱۴۷

۸-۶-۱-۵ STAR: …………………………………………………………………………………………………..147

8-6-2 On demand Reactive : ………………………………………………………………………..147

8-6-2-1 SSR: …………………………………………………………………………………………………..147

8-6-2-2 DRP: ……………………………………………………………………………………………………147

8-6-2-3 DSR: …………………………………………………………………………………………………..147

8-6-2-4 TORA: ……………………………………………………………………………………………….148

8-6-2-5 AODV: ………………………………………………………………………………………………..148

8-6-2-6 RDMAR: …………………………………………………………………………………………….148

8-6-3 ) Hybrid (Pro-active / Reactive : ……………………………………………148

8-6-3-1 ZRP: ……………………………………………………………………………………………………149

فصل ۹ : امنیت در شبکه های Mobile Ad hoc

9-1 امنیت در شبکه های Mobile ad hoc : …………………………………………………………….150

9-2 عناوینی که باید در مورد امنیت شبکه بحث شوند : …………………………………………………۱۵۱

۹-۲-۱ Availability : …………………………………………………………………………………………….151

9-2-2 Confidentiality : ……………………………………………………………………………………..151

9-2-3 Authentication : ……………………………………………………………………………………..151

9-2-4 Integrity : ………………………………………………………………………………………………….151

9-2-5 Non-repudiation : ………………………………………………………………………………….151

9-3 نتیجه گیری از شبکه های Ad hoc : …………………………………………………………………….152

فصل ۱۰ : پهنای باند چیست؟ فیبر نوری چیست؟

۱۰-۱ پهنای باند چیست؟……………………………………………………………………………………………..۱۵۳

۱۰-۱-۱ سایت شما در یک بازه دارای پهنای باند نامحدود است: …………………………………….۱۵۵

۱۰-۱-۲ پهنای باند مشروط: ……………………………………………………………………………………….۱۵۵

۱۰-۱-۳ کذب محض: ………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۱۰-۲ فیبر نوری چیست؟……………………………………………………………………………………………..۱۵۶

۱۰-۳ ساختار نور : …………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

۱۰-۴ سه نظریه ساختار و ماهیت نور عبارت اند از : ……………………………………………………..۱۵۷

۱۰-۴-۱ نظریه ذره ای بودن نور…………………………………………………………………………………..۱۵۸

۱۰-۴-۲ نظریه موجی بودن نور……………………………………………………………………………………۱۵۸

۱۰-۴-۳ نظریه کوانتمی بودن نور…………………………………………………………………………………۱۵۸

۱۰-۵ تار نوری : ………………………………………………………………………………………………………۱۵۸

۱۰-۶ تضعیف : ……………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

فصل ۱۱ : لایه TCP/IP چیست؟

۱۱-۱ TCP/IP) ( تی سی پی آی پی چیست ؟………………………………………………………..۱۶۱

۱۱-۲ TCP -Transmission Control Protocol IP- Internet: Protocol……………………162

11-3 محاسن Packet : ……………………………………………………………………………………….162

فهرست شکل ها :

شکل ۱-۱…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

شکل ۱-۲……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

شکل ۱-۳……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

شکل ۲-۱…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

شکل ۲-۲……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

شکل ۲-۳……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

شکل ۲-۴……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

شکل ۲-۵……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

شکل ۲-۶……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

شکل ۲-۷……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲

شکل ۳-۱……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

شکل ۴-۱……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

شکل ۵-۱……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

شکل ۵-۲……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

شکل ۶-۱………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴

شکل ۶-۲……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

شکل ۶-۳……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

شکل ۶-۴……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

شکل ۶-۵……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

شکل ۶-۶………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

شکل ۶-۷………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

شکل ۶-۸………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

شکل ۶-۹………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

شکل ۶-۱۰……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

شکل ۶-۱۱……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

شکل ۶-۱۲……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

شکل ۶-۱۳……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

شکل ۶-۱۴……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

شکل ۶-۱۵……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

شکل ۶-۱۶……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

شکل ۶-۱۷…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

شکل ۶-۱۸…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

شکل ۶-۱۹…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

شکل ۶-۲۰…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

شکل ۶-۲۱…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

شکل ۶-۲۲…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

شکل ۶-۲۳…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

شکل ۶-۲۴…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

شکل ۶-۲۵…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

شکل ۶-۲۶…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

شکل ۶-۲۷…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

شکل ۶-۲۸…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

شکل ۶-۲۹…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

شکل ۶-۳۰…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

شکل ۶-۳۱…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

شکل ۶-۳۲…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

شکل ۶-۳۳…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

شکل ۶-۳۴…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

شکل ۶-۳۵…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

شکل ۶-۳۶…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸

شکل ۶-۳۷…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸

شکل ۶-۳۸…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

شکل ۶-۳۹…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

شکل ۶-۴۰…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

شکل ۶-۴۱…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

شکل ۶-۴۲…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

شکل ۶-۴۳…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

شکل ۶-۴۴…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

شکل ۶-۴۵…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

شکل ۶-۴۶…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

شکل ۶-۴۷…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵

شکل ۱۱-۱…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۱

فهرست جدول ها :

جدول ۳-۱……………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی کامپیوتر نرم افزار | 7000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۱ تیر ۱۳۹۲