گزارش کارآموزی قزل آلای رنگین کمان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی پرورش ماهی

قزل آلا – کارآموزی

۶۰ ص

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………… ۲

۱- تعریف ماهیان سرد آبی………………………………………………………………………………. ۳

۲- معرفی ماهی قزل آلای رنگین کمان…………………………………………………………. ۴

۲-۱- جایگاه ماهی قزل آلای رنگین کمال در رده بندی جانوری………………… ۴

۲-۲- مورفولوژی و اکولوژی ماهی قزل آلای رنگین کمان……………………………. ۴

۲-۳- آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش……………………………………………………. ۶

۲-۳-۱- دهان……………………………………………………………………………………………………. ۶

۲-۳-۲- حلق……………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۳-۳- مری…………………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۳-۴- معده……………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۳-۵- روده…………………………………………………………………………………………………….. ۸

۳- شرایط محیطی……………………………………………………………………………………………. ۸

۴- تعریف علم تغذیه………………………………………………………………………………………… ۹

۵- مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان…………………………………………….. ۱۰

۶- انواع غذاهای مورد استفاده درمزرعه پرورش…………………………………………….. ۱۱

۶-۱- غذای تر…………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۶-۱-۱- ترکیب غذای تر…………………………………………………………………………………. ۱۱

۶-۲- غذای مرطوب…………………………………………………………………………………………. ۱۲

۶-۳- غذای خشک…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۷- تغذیه بچه ماهیان……………………………………………………………………………………….. ۱۴

۸- مقدار غذادهی……………………………………………………………………………………………… ۱۴

۹- زمان و دفعات غذادهی……………………………………………………………………………….. ۱۸

۱۰- کیفیت غذا………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۱۱- روش های تغذیه……………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱۲- فرموله نمودن ترکیبات غذایی…………………………………………………………………. ۲۲

۱۳- زیست سنجی وتکمیل فرمهای مربوطه………………………………………………….. ۲۴

۱۳-۱- فرم بیومتری………………………………………………………………………………………… ۲۴

فصل دوم

۱۴- احتیاجات مواد غذایی آزاد ماهیان…………………………………………………….. ۲۷

۱۴-۱- انرژی لازم در ماهیان و راه های تأمین آن……………………………………. ۲۷

۱۴-۱-۱ احتیاجات انرژی قزل آلای رنگین کمان…………………………………….. ۲۸

۱۴-۲- پروتئینها…………………………………………………………………………………………… ۲۹

۱۴-۲-۱- کیفیت پروتئین…………………………………………………………………………… ۳۰

۱۴-۲-۲- مواد اولیه پروتئین حیوانی و تغذیه ماهی ها……………………………. ۳۱

۱۴-۲-۲-۱- پودر ماهی fish meal………………………………………………………….. 31

14-2-2-2- پودر گوشت و خون blood and meat meat………………… 32

14-2-2-3- پودر خون blood meat……………………………………………………… 33

14-2-3- مواد اولیه پروتئینی با منشاء گیاهی در تغذیه ماهی……………….. ۳۴

۱۴-۲-۳-۱ کنجاله تخم پنبه……………………………………………………………………… ۳۴

۱۴-۲-۳-۲- کنجاله سویا……………………………………………………………………………. ۳۵

۱۴-۲-۳-۳- کنجاله آفتابگردان………………………………………………………………….. ۳۵

۱۴-۲-۳-۴- کنجاله بادام زمینی:……………………………………………………………….. ۳۵

۱۴-۲-۳-۵- پروتئین تک سلولی Single cell protein………………………. 36

15-1- احتیاجات چربی قزل آلا………………………………………………………………… ۳۶

۱۶-۱- کربوهیدرات ها یا قندها………………………………………………………………….. ۳۷

۱۷-۱- ویتامینها…………………………………………………………………………………………… ۳۸

۱۸-۱- بیماریهای بچه ماهیان……………………………………………………………………… ۴۱

۱۸-۱-۱ گرسنگی………………………………………………………………………………………… ۴۱

۱۸-۱-۲- هگزامیتیاز (اکتومیتوس)……………………………………………………………. ۴۲

۱۸-۱-۳- مشکلات آبششی………………………………………………………………………… ۴۲

۱۸-۲- خراشیدن…………………………………………………………………………………………. ۴۳

۱۸-۳- آفتاب سوختگی………………………………………………………………………………. ۴۴

فصل سوم

جدول های غذادهی……………………………………………………………………………………… ۴۷

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۵۰

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………… ۵۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی پرورش ماهی | 6000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲