گزارش کارآموزی پراید | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی پراید

۷۲ ص.DOC

عنوان: شماره صفحه

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………..۴

موقعیت شرکت……………………………………………………………………………………۶

تاریخچه شرکت………………………………………………………………………………….۸

خودروهای تولیدی شرکت………………………………………………………………..۱۰

خودروهایی که در گذشته تولید شده………………………………………………..۱۰

تولیدات فعلی شرکت………………………………………………………………………..۱۴

تولیدات آینده شرکت……………………………………………………………………….۱۷

سالن اصلی تولید بدنه…………………………………………………………………….۱۹

خط تولید پرایدGTX…………………………………………………………………….22

پانل های کنترل…………………………………………………………………………….۲۵

تئوری کار در سالن تولید بدنه…………………………………………………….۲۷

دستگاههای جوشCO2………………………………………………………………36

دستگاه جوش آرگون………………………………………………………………..۳۸

کاربردهای سیلر……………………………………………………………………….۴۳

پمپ سیلر…………………………………………………………………………….۴۵

سالن رنگ……………………………………………………………………………۴۷

جداول رنگ آمیزی………………………………………………………………۵۶

ایمنی و بهداشت………………………………………………………………….۵۷

جلوگیری از انفجار و اشتعال……………………………………………..۵۸

بهینه سازی در تولید بدنه………………………………………………….۶۱

نتیجه گیری………………………………………………………………………۷۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی پراید | 3000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲