دانلود گزارش کارآموزی امور حقوقي | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی وکالت

۲۷۵ ص

مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری

(حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………… صفحه

پیشگفتار…………………………………… ۱

 بخش اول : امور حقوقی……………………….. ۲

غبن فاحش ………………………………….. ۳

الزام به ایفای تعهد………………………… ۱۲

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی…….. ۱۶

فسخ قرارداد اجاره………………………….. ۱۹

صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی    ۲۳

فسخ قرارداد بیع……………………………. ۲۷

رفع مزاحمت و ممانعت از حق…………………… ۳۰

احضار از پرداخت محکوم به …………………… ۳۲

تخلیه مورد اجاره ………………………….. ۳۴

الزام به تنظیم سند رسمی ……………………. ۳۸

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ………………… ۴۴

تجویز انتقالمنافع …………………………. ۵۰

تجویز تعدیل اجاره بها ……………………… ۵۲

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ….. ۵۵

موت فرضی …………………………………. ۵۸

تحریر مهر و موم ترکه ………………………. ۶۱

تغییر نام شناسنامه ………………………… ۶۳

تنفیذ وصیت نامه …………………………… ۶۵

تقاضای صدور گواهی افراز ……………………. ۶۸

خلع ید …………………………………… ۷۰

فروش مال غیر ……………………………… ۷۲

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه …….. ۷۵

تخلیه ……………………………………. ۷۹

تخلیه مورد اجاره ………………………….. ۸۱

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر ………………… ۸۶

جعل ……………………………………… ۸۸

اعمال ماده ۶۹۶…………………………….. ۹۰

قتل غیر عمد ………………………………. ۹۲

فریب در ازدواج ……………………………. ۹۴

آزادی مشروط و تخفیف مجازات …………………. ۹۶

ترک انفاق ………………………………… ۹۸

جعل سوء استفاده از امتیازات ……………….. ۱۰۰

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ………………. ۱۰۵

تصرف عدوانی و فروش مال غیر ………………… ۱۰۹

ربا خواری ……………………………….. ۱۱۲

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ………………………………… ۱۱۵

مطالبه نفقه و تعیین نفقه ………………….. ۱۱۷

ازدواج مجدد ……………………………… ۱۱۹

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح …………… ۱۲۱

اجازه ازدواج مجدد ………………………… ۱۲۳

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ………………… ۱۲۵

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده ۱۳۰ ق.م.. ۱۳۳

طلاق توافقی ………………………………. ۱۴۰

تقلیل نفقه ………………………………. ۱۴۲

اثبات زوجیت ……………………………… ۱۴۴

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه ۱۴۷

افزایش نفقه فرزندان ………………………. ۱۵۱

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ………………………………. ۱۵۳

رفع رطوبت ……………………………….. ۱۶۵

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین ۱۷۱

استرداد شیربها …………………………… ۱۷۶

مطالبه وجه ………………………………. ۱۸۰

استرداد سند مالکیت ……………………….. ۱۸۴

ابطال اجرائیه ……………………………. ۱۹۰

الزام به ساختن مقبره ……………………… ۱۹۶

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد ….. ۲۰۸

توهین و اهانت به مأمورین ………………….. ۲۱۲

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی …………….. ۲۱۵

ایراد ضرب و جرح عمدی ……………………… ۲۱۷

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی …………………………….. ۲۲۲

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی    ۲۲۵

کیف ربایی ……………………………….. ۲۳۲

سرقت مسلحانه …………………………….. ۲۳۶

سرقت مقرون به آزار ……………………….. ۲۳۹

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره ۲۴۳

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ………………. ۲۵۱

برگزاری پارتی و شرب خمر …………………… ۲۵۹

لواط ……………………………………. ۲۶۴

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

دانلود گزارش کارآموزی امور حقوقی | 15000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲