گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی دوره کارشناسی مهندسی پزشکی

بررسی دستورالعمل های نگهداشت

۱۰۵ ص

فهرست مطالب

بخش اول : بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی ……………………… ۱

- سیر تاریخی تحولات علم نگهداشت و تعمیرات……………………………………………………….. ۲

- انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات………………………………………………………………… ۵

- معرفی ویژگی های نرم افـزار مدیریــت نگهـــداری پیشگیـــرانــه و شرکت ارائه دهنده …………… ۹

- معرفی شرکت های ارائه دهنده خدمات نگهداری پیشگیرانه …………………………………………. ۱۴

- نگهداری تجهیزات پزشکی ، تدابیر ، تسهیلات ، تجهیزات…………………………………………… ۱۷

- کالیبراسیون و اهداف آن ……………………………………………………………………………….. ۲۰

- تقسیم بندی استانداردهای آزمایشگاه کالیبراسیون …………………………………………………….. ۲۲

- شیوه اجرای کالیبراسیون ………………………………………………………………………………. ۲۳

- فنون کالیبراسیون……………………………………………………………………………………….. ۲۵

- برچسب های کالیبراسیون………………………………………………………………………………. ۲۸

- آزمایشگاه کالیبراسیون و تجهیزات پایه آن …………………………………………………………… ۳۰

- نظرات مسئولین وکارشناسان در زمینه آداب نگهداری تجهیزات پزشکی…………………………… ۳۲

- جمع بندی و پیشنهادات………………………………………………………………………………… ۵۵

بخش دوم : آشنایی با سیستم بیمارستان و شناسنامه های تجهیزات پزشکی………………………. ۵۷

 • تاریخچه بیمارستان های ۲۲ بهمن و آریا ……………………………………………………… ۵۸
 • ساختار و چارت بیمارستان……………………………………………………………………….. ۶۰
 • شرح وظایف کارشناس مسئول مدیریت نگهداشت……………………………………………….. ۶۲
 • مدیریت تجهیزات پزشکی………………………………………………………………………….. ۶۳
 • سیستم سنتی مدیریت تجهیزات پزشکی…………………………………………………………… ۶۳
 • سیستم مدرن مدیریت تجهیزات پزشکی………………………………………………………….. ۶۵
 • اهم فعالیت های گروه مدیریت تجهیزات پزشکی…………………………………………………. ۶۵
 • شناسنامه گازومتری……………………………………………………………………………….. ۷۱
 • شناسنامه میکروسکوپ……………………………………………………………………………. ۷۷
 • شناسنامه سانتریفوژ……………………………………………………………………………….. ۸۳

بخش سوم : کالیبراسیون …………………………………………………………………………………….. ۸۹

 • کالیبراسیون PH متر………………………………………………………………………………. ۹۰
 • کالیبراسیون سانتریفوژ…………………………………………………………………………….. ۹۱
 • کالیبراسیون ترازوی حساس………………………………………………………………………. ۹۶

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

 • پیش نویس ضوابط مدیریت نگهداشت وسایل و تجهیزات پزشکی
 • سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی ( PMq )

منابع …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی | 10000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲