گزارش کارآموزی طراحی صنعتی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی طراحی صنعتی

۳۴ ص

 

فهرست :

تاریخچه شرکت مشهد سرما ………………………………………………………………………………………. ۱

- نحوه شکل گیری و تاریخچه تاسیس ………………………………………………………………………. ۱

- آدرس کارخانه و فروشگاه ها ………………………………………………………………………………. ۱

- اهداف به همراه افتخارات شرکت ………………………………………………………………………… ۲

- از جمله تولیدات شرکت …………………………………………………………………………………….. ۲

پروسه تولید و ماشین آلات مورد استفاده ……………………………………………………………………… ۳

- قسمت پروفیل…………………………………………………………………………………………………….. ۳

- قسمت تو کاری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

- قسمت نصب موتور……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

مواد و روشهای ساخت …………………………………………………………………………………………….. ۲۰

تحلیل فرآیندهای طراحی و تولید ……………………………………………………………………………….. ۲۴

- خواهان طرح جدید ………………………………………………………………………………………………. ۲۴

- گروه های اجتماعی مرتبط با یخچال صنعتی ……………………………………………………………… ۲۵

- کلاس اجتماعی افراد مرتبط …………………………………………………………………………………… ۲۵

- تاثیرات محیط بر محصول ……………………………………………………………………………………… ۲۶

- تاثیرات محصول بر محیط……………………………………………………………………………………….. ۲۷

- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

- پروسه طراحی و تولید…………………………………………………………………………………………… ۲۹

- پروسه استفاده ……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

- پروسه بعد از استفاده…………………………………………………………………………………………….. ۲۹

ساختمان یخچال ……………………………………………………………………………………………………… ۳۰

گشتالت استیتیکی و سمبلیکی……………………………………………………………………………………. ۳۱

- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی طراحی صنعتی | 3400 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲