گزارش کارآموزی شن و ماسه | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارورزی شن و ماسه شرکت خانمان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول …………………………… ۱

فصل دوم …………………………… ۴

فصل سوم ………………………….. ۱۸

شن و ماسه ………………………… ۲۰

محل‌های مصرف شن و ماسه در ساخت آن …….. ۲۱

ابعاد شن و ماسه …………………… ۲۲

منابع تهیه شن و ماسه ……………….. ۲۳

۱- شن و ماسه طبیعی …………………. ۲۳

۲- شن و ماسه شکسته …………………. ۲۳

تفاوت شن و ماسه طبیعی و شکسته ………. ۲۴

شکل هندسی دانه‌ها ………………….. ۲۸

جنس شن و ماسه …………………….. ۲۸

بزرگی دانه‌های شن و ماسه ……………. ۳۱

مواردی که نباید در ماسه و شن باشد …… ۳۲

سیمان ……………………………. ۳۵

سیمان پرتلند نوع ۱ ………………… ۳۵

سیمان پرتلند نوع ۲ ………………… ۳۶

سیمان پرتلند نوع ۳…………………. ۳۶

سیمان پرتلند نوع ۴ ………………… ۳۷

سیمان پرتلند نوع ۵ ………………… ۳۷

آب ………………………………. ۳۸

آب مورد مصرف در بتن از نظر مقدار و کیفیت ۳۸

استاندارد ماسه برای ملات ماسه سیمانی …. ۳۹

طبقه بندی ماسه ……………………. ۳۹

انواع ماسه ……………………….. ۴۰

بلوکهای سیمانی توخالی ………………. ۴۱

مراجع الزامی ……………………… ۴۱

ویژگی‌های مصالح مصرفی در بلوک سیمانی……. ۴۲

۱-۱ سیمان ………………………… ۴۳

۱-۲ سنگدانه بتن ……………………. ۴۳

۱-۳ سیمان پرتلند پوزولانی …………… ۴۴

۱-۴ سیمان پرتلند سرباره‌ای ………….. ۴۵

۲- سنگدانه‌ها ……………………… ۴۵

۳- آب ……………………………. ۴۶

۴- مواد افزودنی …………………… ۴۶

ویژگیهای بلوک سیمانی ………………. ۴۶

۱- ابعاد ………………………….. ۴۶

۲- تاب فشاری ………………………. ۴۸

۳- وزن مخصوص توده‌ای …………………. ۴۸

۴- جذب آب …………………………. ۴۹

ویژگیهای ظاهری ……………………. ۴۹

روش ساخت بلوک‌های سیمانی توخالی ………. ۵۰

تیر پیش تنیده ……………………… ۵۱

مزایا و نواقص بتن پیش تنیده …………. ۵۴

مزایا ……………………………. ۵۴

نواقص ……………………………. ۵۵

مصالح بکار رفته برای بتن پیش تنیده ……. ۵۷

تیرچه …………………………….. ۶۰

انواع تیرچه ……………………….. ۶۱

۱- تیرچه خرپایی …………………….. ۶۱

۲- تیرچه پیش تنیده ………………….. ۶۲

محدودیت‌های اجرای تیرچه پیش تنیده و بلوک .. ۶۵

روش ساخت تیرچه پیش تنیده ……………. ۶۷

شکل‌های مربوط به ساخت انواع بلوک …….. ۷۰

شکل‌های مربوط به ساخت تیرچه پیش تنیده …. ۷۳

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی شن و ماسه | 7000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲