گزارش کارآموزی شرکت تولیدی نخ | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد

۱۳۴ص.doc

قیمت ۵۰۰۰ تومان

« فهرست مطالب »

تاریخچه ……………………………………………………………………………………………….. ۴

فرآیند تولید محصولات …………………………………………………………………………. ۵

نمای شماتیک ماشین آلات …………………………………………………………………….. ۸

مواد اولیه……………………………………………………………………………………………… ۹

مفاهیم علمی (۱) نخ های هایبالک…………………………………………………………. ۱۳

تبدیل تو به تاپس به روش برش ……………………………………………………………. ۱۴

دستگاه توبریکر ……………………………………………………………………………………. ۲۱

کاتالوگ ماشین توبریکر ……………………………………………………………………….۲۳

مفاهیم علمی (۲) (کشش) ………………………………………………………………………۲۶

حدریسندگی ……………………………………………………………………………………….۲۹

تمرینات ………………………………………………………………………………………………۳۱

محاسبات ماشین توبریکر ……………………………………………………………………….۳۱

دستگاه ری بریکر (برش مجدد) …………………………………………………………….۳۸

چراغها و کلیدهای ری بریکر ……………………………………………………………….۳۹

تمرینات …………………………………………………………………………………………….. ۴۰

کاتالوگ دستگاه ری بریکر …………………………………………………………………..۴۱

محاسبات ماشین ری بریکر…………………………………………………………………….۴۱

مفاهیم علمی ۳ …………………………………………………………………………………….۴۳

ماشین پاساژ (گیل باکس) ……………………………………………………………………..۴۷

پوشش شانه های گیل باکس …………………………………………………………………۴۹

سیستمهای اتولولر…………………………………………………………………………………۵۴

محاسبات پاساژها …………………………………………………………………………………۵۶

دستگاه فینیشرfinisher …………………………………………………………………………59

روشهای کشش در فینیشر……………………………………………………………………….۶۱

کیفیت نیمچه نخ …………………………………………………………………………………۶۴

کاتالوگ ماشین فینیشر…………………………………………………………………………۶۶

تمرینات ……………………………………………………………………………………………..۶۸

جداول مربوط به ریسندگی ………………………………………………………………..۷۱

ماشین رینگ ………………………………………………………………………………………….۷۵

روشهای کشش در ماشین رینگ ………………………………………………………………۷۹

کشش منطقه ای و کشش کل ………………………………………………………………….۸۳

تاب نخ …………………………………………………………………………………………………۸۶

قسمتهای تشکیل دهنده مکانیزم تاب نخ در ماشین رینگ…………………………….۸۸

آنالیز مکانیکی تاب دادن و پیچیدن نخ در ماشین رینگ……………………………..۹۶

ساختمان بوبین نخ …………………………………………………………………………………۱۰۲

تنظیم کننده سرعت رینگ ……………………………………………………………………..۱۰۹

کار بادامک ها در رینگ ………………………………………………………………………..۱۱۲

مراحل تولید ریسندگی فا ستونی ……………………………………………………………۱۱۵

محاسبات ماشین رینگ ………………………………………………………………………….. ۱۱۸

تمرینات ……………………………………………………………………………………………….۱۱۹

روش ریسندگی و تابیدن ……………………………………………………………………….۱۲۱

کیفیت نخ، درجه بندی آن و ضایعات ریسندگی ………………………………………۱۲۸

نتیجه گیری ، انتقادات و پیشنهادات ………………………………………………………..۱۳۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی شرکت تولیدی نخ | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲