گزارش کارآموزی شرکت برق صنعتی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی شرکت برق صنعتی آبپخش

۶۰ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

میزان رضایت دانشجو از این دوره………………………………………………………………………………………………… ۳

فصل اول : ( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )

معرفی سازمان………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

تاریخچه شرکت شرکت برق صنعتی آبپخش……………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی

فصل سوم : آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات

گزارش کار کارآموز ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

تاریخچه صنعت برق………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

بخش اول : انتقال برق شهری………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

شبکه های توزیع انتقال برق شهری…………………………………………………………………………………………….. ۱۱

ترانسفورماتوردربرق شهری…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

مقره های برقی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

سکسیونردرانتقال برق شهری …………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

فیوزها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

برق گیـــرها در انتقال برق شهری:…………………………………………………………………………………………… ۲۷

عنوان صفحه

نحوه گزارش دادن به مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع یا دیسپاچینگ ناحیه :………………………….. ۲۹

بخش دوم : اشکالات موجود در برق شهری ………………………………………………………………………… ۳۰

بخش سوم : تابلوهای برق ………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

بخش چهارم : مفصل ها و سرکابل ها …………………………………………………………………………………….. ۴۷

مبحث اول : مفصل ها و انواع مفصل ها ……………………………………………………………………………………. ۴۷

مبحث دوم : سرکابل ها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی شرکت برق صنعتی | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲