گزارش کارآموزی شركت سايپا | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی شرکت سایپا

۸۰ ص

 

 

 

فهرست

صفحه

مقدمه ۱

آماده سازی سطح ۲

فسفاته کاری ۳

تاریخچه ۵

تاریخچه شرکت سایپا ۶

سابقه تاریخی فسفاته کاری ۷

خوردگی های ممکن در بدنه پراید ۱۰ انواع خوردگی ۱۱

تاسیسات ۱۶

وسایل مورد نیاز جهت ساخت تاسیسات ۱۷

تاسیسات غوطه وری ۱۸

گرم کردن مخازن ۲۱

مخازن آبکشی ۲۳

جداکردن لجن وجرم ۲۹

انواع طرحها ویژه ۳۰دستمال کشی ۳۶

چربی گیری و آماده سازی سطح ۳۹ چربی گیری ومهیا کردن سطح ۴۰ ۴۳B20 ,B30 ,B40

فسفاته کاری ۴۶

روشهای مهندسی سطح ۴۷

B70

 

B80

عمل آوری قبل از فسفاته ۴۹

پوشش دادن ضخیم با فسفات-فسفاته کاری ضخیم ۵۴

پوشش فسفاته ۵۶ B90 – B100

عملیات بعد از فسفاته کاری ۴ ۶

۶۵ B110

عملیات بعد از فسفات دار کردن ۶۶

 

B120-B130

69

منابع ۷۰

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی شرکت سایپا | 6000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲