گزارش کارآموزی روابط عمومي در شركت سهامي بيمه ايران | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

۱۰۷ ص.doc

قیمت ۵۰۰۰ تومان

عنوان صفحه

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………… ۴

روابط عمومی در نگاهی کلّی……………………………………………………………………………….. ۵

مقدمه ای کلی برای کاروزی ……………………………………………………………………………….. ۳۲

فصل اول : شرکت سهامی بیمه ایران

تأسیس……………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

نمودارسازمانی…………………………………………………………………………………………………… ۳۷

شروع فعالیت ها، اهداف، سیاست ها……………………………………………………………………… ۴۱

طرحهای اجرایی و برنامه ریزی های اینده……………………………………………………………….. ۴۵

فصل دوم: روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران

شرح عملکرد…………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

نمودار سازمانی …………………………………………………………………………………………………. ۵۸

شرح وظایف کلی / عناوین شغلی ……………………………………………………………………….. ۶۰

انتشار ترازنامه مالی شرکت به منظور شفاف سازی ………………………………………………… ۹۱

آشنایی با نشریه پیام بیمه …………………………………………………………………………………….. ۹۵

فصل سوم : ضمائم ـ منابع

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

منابع ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲