گزارش کارآموزی در شرکت تولید نان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی در شرکت تولید نان

doc

فهرست

۱)تاریخچه مجتمع نان آوران سبوس

۲)شرکت های تخصصی مجتمع نان آوران سبوس

۴) مراحل تولید:

۱-۴) مواد اولیه ورودی مجتوع نان آوران سبوس

۱-۱-۵ آماده کردن خمیر dough development

1-5)فرآیند مجتمع نان آوران سبوس

۲-۱-۵)مخلوط کردن اجزای خمیر mixing

3-1-5)عمل آوردن خمیر با استفاده از تخمیر

۴-۱-۵)مشت زدن به خمیر punching

7-1-5)گردکن خمیر Rounding

8-1-5)تخمیر میانی Intermediate

5-1-5)شکل دادن خمیر Dough Make Up

6-1-5)چانه گیری Dough Dividing

9-1-5)قالب گیری

۱۰-۱-۵)تخمیر نهایی

۱۱-۱-۵)پخت نان

۶)محصولات مجتمع نان آوران سبوس

۱)کنترل کیفیت مجتمع نان اوران سبوس

ویژگی تولیدات مجتمع کارخانه نان آوران سبوس

۱-۶)معرفی محصولات مجتمع نان آوران سبوس

وظایف کنترل کیفیت که شامل:

۱-۱)استاندارد مواد غذایی

۲-۱)جنبه های کنترل کیفیت کارخانه

۵-۱)کنترل کیفیت در حین فرآیند

۳-۱)کنترل کیفیت مواد اولیه

۴-۱)کنترل کیفیت در آزمایشگاه

۶-۱)کنترل کیفیت محصول نهایی

فصل سوم

آزمایشهای شیمیایی،فیزیکی

۲)آزمایشات شیمیایی مربوط به انواع آرد

۱-۲) اندازه گیری رطوبت برای انواع آرد

۳-۲)اندازه گیری خاکستر برای انواع آرد

۴-۲)مقدار گلوتن انواع آرد

۵-۲) اندازه گیری جذب آب گلوتن

(۳) آزمایشات فیزیکی مربوط به انواع آرد

۱-۳)اندازه گیری پروتئین در آرد

-رویه :

۲-۳) فیبر و اهمیت آن

۳-۳) آزمایش اندازه گیری چربی در آرد

۱-۴) رطوبت خمیر مایه نان

(۴) آزمایشات شیمیایی مربوط به خمیر مایه (مخمر)نان

۲-۴) قابلیت ورآمدن خمیر مایه نان

۳-۴) اندازه گیری قابلیت تعویق خمیر مایه نان در آب

۵-۴)اندازه گیری قدرت تخمیر مایه خشک

۴-۴)اندازه گیری ph خمیر مایه نان

(۵) آزمایشات شیمیایی مربوط به روغن ها و چربی های خوراکی

(به روش هانوس) روغن ها و چربی های خوراکی

(به روش هانوس) روغن ها و چربی های خوراکی

۲-۵)اندازه گیری میزان اسیدیته روغن ها و چربی های خوراکی

۳-۵) اندازه گیری عدد پراکسید روغن ها و چربی های خوراکی

اندازه گیری عدد پراکسید روغن ها و چربی ها ی خوراکی

(۶) آزمایش شیمیایی مربوط به نمک

(۷) آزمایش شیمیایی مربوط به پودر کاکائو

(۸) آزمایش شیمیایی مربوط به شیر خشک

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی در شرکت تولید نان | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲