گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

۵۳ ص

قیمت ۴۰۰۰ تومان

) تاریخچه فعالیت شرکت :

۲) فعالیت اصلی شرکت :

۳) وضعیت اشتغال :

۲) مبنای تهیه صورتهای مالی :

۳) خلاصه اهم رویه های حسابداری :

۳-۳ دارائیهای ثابت شهود :

روش و نرخ استهلاک :

مخارج تأمین مالی :

مزایای پایان خدمت کارکنان :

معافیت مالیاتی :

حقوق انتفاعی مشترکین :

حق انشعاب :

حوزه عملیاتی شرکت :

هزینه :

هزینه استحصال آب :

در آمد :

دارایی های ثابت :

استهلاک :

رابط حسابداری انبارها و دارایی ثابت :

الحاق و گسترش :

اقساط :

نحوه ثبت یک پروژه در شرکت و عملیات مالی :

مرحله ۱) مطالعات مقدماتی طرح :

مرحله ۲) مطالعات تفضیلی طرح که همانند ثبت بالا زده می شود.

مرحله ۳) اجرای طرح

ارجاع کار به پیمانکار

شرکت در مناقصه :

انتخاب پیمانکار :

انعقاد قرارداد با پیمانکار :

تنظیم قرارداد پیمانکاری :

تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت :

عملیات اجرائی :

ثبت هزینه های تأسیس کارگاه

تنظیم پرداخت صورت وضعیت کارگاه :

تحویل موقت :

تحولیل قطعی :

نحوه پرداخت صورت وضعیت عملیات پیمانکاری :

حسابداری

ممیزی :

نحوه ثبت آن :

حد اقل حقوق و دستمزد

عمـــــــــدی :

صورتهای مالی :

فعالیتهای عملیاتی:

فعالیتهای سرمایه گذاری:

فعایتهای تأمین مالی:

حسابرسی:

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲