گزارش کارآموزی حقوق دستمزد وحسابرسی انبار | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

رشته حسابداری

گزارش کارآموزی

حقوق دستمزد وحسابرسی انبار

محل کار آموزی

شرکت توانکاران صنعت پارس

فهرست مطالب در ادامه

فصل اول

مقدمه ۲

تاریخچه شرکت ۴

تعریف شرکت پیمانکاری ۵

فصل دوم

حقوق دستمزد ۲۳

فصل سوم

تعریف انبار ۳۵

حسابرسی انبار ۴۶

نتیجه گیری ۵۰

منابع ۵۱

پیوست ها

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی حقوق دستمزد وحسابرسی انبار | 2800 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲