گزارش کارآموزی حسابداری - مرکز مخابرات استان فارس | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی حسابداری – مرکز مخابرات استان فارس

۱۰۶ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )

بخش اول :کلیات………………………………………………………………………………………………………….. ۴

تعریف مخابرات………………………………………………………………………………………………………………… ۵

تاریخچه مخابرات ایران……………………………………………………………………………………………………. ۵

تشکیلا ت کنونی : …………………………………………………………………………………………………………. ۶

تاریخچه مخابرات در استان فارس…………………………………………………………………………………… ۷

نوع شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸

شخصیت حقوقی………………………………………………………………………………………………………………. ۸

مدت شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

موضوع فعالیت های شرکت …………………………………………………………………………………………. ۸

اساسنامه شرکت……………………………………………………………………………………………………………… ۸

استفاده کنندگان صورت های مالی……………………………………………………………………………….. ۹

وضعیت اشتغال شرکت…………………………………………………………………………………………………… ۹

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع …………………………………………………………. ۱۰

ارکان شرکت……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

مجمع عمومی شرکت……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی ………………………………………………………………………………… ۱۱

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده………………………………………………………………………….. ۱۱

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی……………………………………………………………………….. ۱۲

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده……………………………………………………………….. ۱۳

هیات مدیره شرکت…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره…………………………………………………………………………………. ۱۳

وظایف و اختیارات هیأت مدیره ……………………………………………………………………………………. ۱۴

وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل……………………………………………………… ۱۵

بازرسان(حسابرس)…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

وظایف بازرسان………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

گزارش حسابرسان ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

هدف ها و راه بردهای شرکت ………………………………………………………………………………….. ۱۷

اهداف سال مورد گزارش………………………………………………………………………………………………… ۱۸

ذخایر شرکت……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

تغییر روش استهلاک …………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

نرخ استهلاک گیری دارایی ها ……………………………………………………………………………………… ۲۱

صورت های مالی اسا سی ……………………………………………………………………………………………… ۲۲

عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان………………………………………………………….. ۲۵

یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی ……………………………………………………………. ۲۹

بخش دوم :چارت های سازمانی…………………………………………………………………………………. ۳۶

بخش سوم :آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت…………………………………………. ۴۴

قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات …………………………………………………………….. ۴۵

وظایف و مسئولیتها…………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

وظایف انباردار:…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

واحد هزینه های سرمایه ای…………………………………………………………………………………………… ۵۰

رویه های واحد خزانه داری……………………………………………………………………………………………. ۵۰

چارت رویه های واحد خزانه و پرداخت………………………………………………………………………… ۵۳

واحد هزینه های جاری ………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

حقوق و فوق العاده ها…………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

مزایای متفرقه حقوق و دستمزد…………………………………………………………………………………….. ۵۶

واحد دارایی ها…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

واحد ترازنامه……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

واحد بایگانی …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

واحد خسارت :………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

واحد اصلاح و نگهداری حسابها ……………………………………………………………………………………. ۶۲

معین حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری……………………………………………………………….. ۶۵

واحدبودجه …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

فصل دوم( عملیات حسابداری شرکت )

بخش اول :حسابداری شرکت……………………………………………………………………………………. ۷۱

اداره در یافت ها ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

ثبت نام تلفن ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

دائری تلفن ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

استرداد وجوه تلفن ………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

تها تر کردن تلفن…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

تبدیل تلفن ویژه به عادی……………………………………………………………………………………………….. ۷۳

صدوری ( لیست درامد)………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

وصولی مشترکین مراکز کم ظرفیت …………………………………………………………………………… ۷۴

وصولی مشترکین شیراز…………………………………………………………………………………………………. ۷۴

در آمد های شرکت ………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

درآمد های اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………. ۷۵

اداره پرداخت ها………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

واحد انبار ها…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

انواع انبارها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

واحد سرمایه ای………………………… ………………………………………………………………………………. ۸۰

واحد جاری ………………………………. ………………………………………………………………………………. ۸۲

ثبت پرداخت سپرده ها و کسورات طرح های جاری و سرمایه ای…………………………… ۸۲

طرح های جاری……………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

سایرهزینه های شرکت ……………………………………………………………………………………………….. ۸۵

اداره تمرکز حسابها……………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

خروج دارایی ثابت از جریان استفاده …………………………………………………………………………. ۸۶

سرقت دارایی………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

ضمانتنامه ها ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

ضبط ضمانتنامه …………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

پیش پرداخت ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

حسابهای شهرستان …………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

بخش دوم :صورت های مالی شرکت و تائیده مدیران……………………………………….. ۹۴

تائیدیه مدیران شرکت ………………………………………………………………………………………………… ۹۸

فصل سوم(نتایج و پیشنهادات )

خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

کلام آخر ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

انتقادات و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی حسابداری – مرکز مخابرات استان فارس | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲