گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نويد | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نوید آبگستر تهران

۶۲ ص

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی شرکت نوید آبگستر

بخش اول: تاریخچه شرکت ۴

بخش دوم: سرمایه و سهام شرکت ۴

بخش سوم: موضوع شرکت ۵

بخش چهارم: مرکز اصلی شرکت ۵

بخش پنجم: اجزای شرکت ۵

بخش ششم: اداره امور شرکت ۶

بخش هفتم: سال مالی و صورتحساب شش ماهه ۶

بخش هشتم: وضعیت پرسنل ۷

فصل دوم: چارت سازمانی وشرح وظیفه

بخش اول: نمودار سازمانی شرکت نوید آبگستر ۸

بخش دوم: شرح وظایف ۹

فصل سوم: حسابداری

بخش اول: حسابدار ۲۳

بخش دوم: تعریف حسابداری ۲۳

بخش سوم: وضعیت مالی ۲۴

بخش چهارم: حساب ۲۵

بخش پنجم: ثبت رویدادهای مالی در اسناد حسابداری ۲۶

بخش ششم: سند پرداختی ۲۹

بخش هفتم: لیست بیمه ۳۰

بخش هشتم: تنخواه گردان ۳۱

بخش نهم: تراز آزمایشی حساب های دفتر کل ۳۲

بخش دهم: صورت های مالی طبقه بندیشده ۳۳

بخش یازدهم: بستن حساب ها ۴۷

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‌گیری ۵۲

فهرست جداول:

چارت سازمانی ۸

سند حسابداری ۵۴

سند پرداختی ۵۵

لیست بیمه ۵۶

لیست تنخواه گردان ۵۷

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نوید | 6000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲