گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل

۹۹ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

آشنایی با محل کارآموزی الف

فرض دوره مالی ۱

فرض تداوم فعالیت ۲

اصل تطابق (مقابله هزینه‌‌ها با درآمدها) ۳

اصلاح حسابها ۴

فرایند اصلاح حسابها ۵

روش اصلاح حسابها ۷

تراز آزمایشی اصلاح شده ۸

تهیه صورت مالی ۸

حسابهای دائمی و موقت ۹

بستن حسابها ۹

تراز آزمایشی اختصاصی ۱۰

کار برگ ۱۱

مراحل تهیه کاربرگ ۱۳

موسسات بازرگانی ۱۵

طبقه بندی موسسات بازرگانی ۱۶

اندازه گیری سود در موسسات بازرگانی ۱۷

درآمد فروش ۱۸

حسابهای فروش کالا ۱۹

ثبت فروش ۲۰

برگشت از فروش و تخفیفات ۲۱

تخفیفات نقدی فروش ۲۲

فروش خالص ۲۴

حساب خرید ۲۴

برگشت از خرید و تخفیفات ۲۵

ثبت برگشت از خرید و تخفیفات ۲۶

هزینه حمل کالای خریداری شده ۲۷

موجودی کالا ۲۸

سیستم ارزیابی موجودی کالا ۲۹

بهای تمام شده کالای فروش رفته ۳۱

سود ناخالص ۳۳

بخش سود و زیان ۳۶

دارائی ۴۱

دارائی ثابت ۴۲

هزینه‌های عمومی اداری ۴۶

وجوه نقد و کنترل آن ۵۲

نحوه ارزیابی دارایی‌های ساخته شده توسط موسسه ۵۹

روشهای محاسبه اصطحلاک ۶۸

معاوضه دارائی‌های ثابت ۷۵

سرقفلی ۹۱

سایر دارائی‌ها ۹۴

هزینه‌های تاسیس ۹۶

هزینه‌های قبل از بهره برداری ۹۶

منابع ۱۰۰

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲