گزارش کارآموزی حسابداری در بيمارستان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان شهید رجایی کرج

۸۵ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه ۳

تشکر۴

فصل اول۷

تاریخچه۸

بخش ها۹

کلینیک های تخصصی۱۱

شرکتها و سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان۱۲

نیروی انسانی۱۳

چارت سازمانی۱۴

شرح وظایف امور مالی۱۵

شرح وظایف امور اداری۱۸

فصل دوم:۲۰

بخش اول : اصول حسابداری۲۱

مراحل به بارآمدن هزینه۲۱

تنظیم اسناد حسابداری۲۳

نمونه سند هزینه فرم ۱۲۴

توضیحات سند هزینه فرم۲۲۵

نمونه مثال های سند هزینه۲۶

توضیحات۳۴

نمونه مثال های روکش سند۳۵

ثبت دفتر روزنا مه۴۳

انتقال به دفاتر کل ۴۷

بخش دوم: طرح کارانه ی پزشکان۵۷

طرح کارانه ی پزشکان۵۷

نمونه مثالی از طرح کارانه۵۹

توضیحات طرح۶۳

بخش سوم: حقوق و دستمزد۶۹

توضیحات حکم کارگزینی۶۹

نمونه مثال هایی از حقوق و دستمزد۷۰

فصل سوم ۷۷

نمونه ی کلی یک سند هزینه ۷۸

سند حسابداری مربوط به سند صفحه ی ۳۱۷۹

سند حسابداری طرح کارانه ی پزشکان در مهر ۸۴ مربوط به مثال صفحه ۵۹ ۸۰

سند حسابداری پرداخت حقوق پرسنل در آبان ۱۳۸۵۸۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲