گزارش کارآموزی حسابداری بانك صادرات 54 ص | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی حسابداری بانک صادرات

ص ۵۴


قیمت ۴۰۰۰ تومان

فهرست

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

بخش اول- کلیّات

تاریخچه بانک صادارت …………………………………………………………………………………………………..۲

بانک صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب …………………………………………………………………………… ۳

گوشه ای از خدمات بانک صادرات ………………………………………………………………………………. ۴

افتخارات بانک صادرات ………………………………………………………………………………………………… ۵

طرح سپهر ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶

بخش دوم – عملیات بانکی

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

مصارف …………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

خدمات …………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

اعتبار ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

سپرده …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴

عملیات اعتباری …………………………………………………………………………………………………………..۱۵

عملیات مالی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

نظام بانکی بدون ربا …………………………………………………………………………………………………….۱۶

سپرده قرض الحسنه ……………………………………………………………………………………………………۱۷

سپرده های مدت دار …………………………………………………………………………………………………..۱۷ انواع تسهیلات مالی …………………………………………………………………………………………………….۱۸

بخش سوم – حسابداری

اسناد محاسباتی …………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

دفتر روزنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

دفتر معین ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

دفتر کل ………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

فصول اصلی ………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

قرض الحسنه اعطائی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۶

مضاربه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

مشارکت مدنی …………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

فروش اقساطی …………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………………………………………………… ۳۳

معاملات سلف ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

خرید دین ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

مطالبات سرسید گذشته ……………………………………………………………………………………………. ۳۹

مطالبات معوق ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

بستانکاران متفرقه ……………………………………………………………………………………………………… ۳۰

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت …………………………………………………………………………….. ۴۵

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ………………………………………………………………………………. ۴۶

پیش پرداخت مشتریان ……………………………………………………………………………………………. ۴۶

مضارعه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

مساقات ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

حسابهای انتظامی ……………………………………………………………………………………………………… ۵۰

بخش چهارم –مکاتبات و بایگانی

مکاتبات ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

بایگانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی حسابداری بانک صادرات | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲