گزارش کارآموزی جمع آوري و بازيافت مواد زائد | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی جمع آوری و بازیافت مواد زائد جامعه شهری

۵۹ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی

۱-۱ موقعیت جغرافیایی منطقه۱۲…………………………………… ۷

۱-۲ برخی از فعالیت های سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران در سال های اخیر ۷

فصل دوم: جمع آوری و بازیافت مواد زائد جامد شهری

۱-۲ تولید مواد زائد جامد…………………………………………. ۱۲

۲-۲ منابع مواد زائد جامد…………………………………………… ۱۲

۳-۲ مواد زائد جامد………………………………………………………. ۱۴

۴-۲ کاهش در مبدا…………………………………………………………… ۱۷

۵-۲ پردازش ،ذخیره و اداره در محل……………………………….. ۱۹

۶-۲ جمع آوری و حمل و نقل………………………………………………. ۲۱

۷-۲ جداسازی از مبدا…………………………………………………….. ۲۴

۸-۲ برنامه دریافت مواد………………………………………………. ۲۴

۹-۲ تفکیک زباله های تر،خشک و دفنی از مبدا تولید… ۲۶

۱۰-۲ بازیافت…………………………………………………………………… ۲۸

۱۱-۲ دفع…………………………………………………………………………… ۳۳

۱۲-۲ زباله سوزی مواد زائد شهری……………………………….. ۳۵

۱۳-۲ تاثیرات زیست محیطی بازیافت…………………………………. ۳۶

۱۴-۲ بررسی کیفی مواد اولیه مورد نیاز و محصولات در فرآیندهای بازیافت ۳۷

فصل سوم:بازیافت مواد پلاستیکی

۱-۳ پلاستیک چیست؟…………………………………………………………. ۴۰

۲-۳ کاربرد پلاستیک……………………………………………………….. ۴۱

۳-۳ انواع روشهای تولید پلاستیک…………….. ۴۲

۴-۳ جایگاه صنایع پلاستیک در ایران…………… ۴۳

۵-۳ تاریخچه صنعت پلاستیک در ایران……………. ۴۴

۶-۳ انواع روشهای جداسازی پلاستیک……………. ۴۶

۷-۳ انواع روشهای جداسازی پلاستیک……………. ۴۸

۸-۳ فناوری بازیافت پلاستیک…………………. ۴۸

۹-۳ بازیافت پلاستیک……………………….. ۴۹

۱۰-۳ کیفیت بازیافت فعل ضایعات پلاستیکی در ایران. ۵۳

۱۱-۳ دسته بندی کیفی محصولات بازیافتی………….. ۵۴

۱۲-۳ تاثیرات زیست محیطی بازیافت پلاستیک ………. ۵۶

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………………. ۵۸

پیشنهادات………………………………. ۵۹

 

فهرست جداول

جدول ۱-۱ ……………………………….. ۹

جدول ۲-۱ ……………………………….. ۱۰

جدول ۱-۲ ……………………………….. ۱۳

جدول ۲-۲ ……………………………….. ۳۶

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۲ ………………………………. ۱۹

 

فهرست اشکال

شکل ۱-۳ ………………………………… ۵۰

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی جمع آوری و بازیافت مواد زائد | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲