گزارش كارآموزی رشته مدیریت صنعتی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی رشته مدیریت صنعتی 

مدیریت کارخانه‌ صنعتی پیروزی

۲۲۰ ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه……………………………….. ۱

فصل اول: سیستم………………………. ۱۴

۱-۱- سیستم………………………….. ۱۴

۱-۲- ویژگی های سیستم…………………. ۱۴

۱-۳- محیط سیستم………………………. ۱۵

۱-۴- انواع سیستم…………………….. ۱۵

۱-۵- شمای سیستم………………………. ۱۶

۱-۶- آرایش درونی سیستم……………….. ۲۰

۱-۷- سیستم کارخانه پیروزی……………… ۲۱

فصل دوم: طرح ریزی و مدیریت کارخانه…….. ۳۹

۲-۱- روش کلی برنامه ریزی وجایابی کارخانه.. ۴۰

۲-۲- استقرار کارخانه ها و ساختمان های صنعتی ۴۲

۲-۳- طراحی ساختمان و ساخت آن………….. ۴۷

۲-۴- مسایل خدماتی کارکنان…………….. ۵۶

۲-۵- طرح ریزی شرایط کاری……………… ۶۳

۲-۶- هزینه………………………….. ۸۰

۲-۷- انرژی………………………….. ۸۲

۲-۸- انواع فرآیندهای تولیدی…………… ۸۳

۲-۹- تعیین ظرفیت تولیدی……………….. ۸۷

۲-۱۰- تجزیه و تحلیل رابطه ی فعالیت ها……. ۸۹

۲-۱۱- شمای کارخانه ی پیروزی…………….. ۹۰

فصل سوم: مواد و محصولات………………… ۹۲

۳-۱- موجودی…………………………. ۹۲

۳-۲-دوره (سیکل) محصول………………… ۱۰۰

۳-۳- برگشت مجدد در طراحی فرآیند تولیدی…. ۱۰۶

۳-۴- مواد و فرآیندها ۳-۵- طبقه بندی کردن مواد ۱۱۱

۳-۵- طبقه بندی کردن مواد…………….. ۱۲۰

فصل چهارم: خرید…………………….. ۱۲۶

۴-۱-خرید…………………………… ۱۲۶

۴-۲- انواع قیمت و حمل کالای خریداری شده…. ۱۳۴

۴-۳- مز ایده و مناقصه……………….. ۱۳۵

۴-۴- مدیر تدارکات…………………… ۱۳۸

فصل پنجم: انبار…………………….. ۱۴۰

۵-۱- انبار…………………………. ۱۴۱

۵-۲- سازمان انبار…………………… ۱۴۲

۵-۳- روش های انبار کردن……………… ۱۴۳

۵-۴- انبار کردن محصولات……………….. ۱۴۷

۵-۵- انبار تعمیرات و مواد اولیه……….. ۱۵۴

۵-۶- وظایف انباردار…………………. ۱۵۶

۵-۷- منابع ورود کالا به انبار…………. ۱۵۷

۵-۸- معرفی برخی فرم ها……………….. ۱۵۸

فصل ششم: ایمنی……………………….. ۱۶۹

۶-۱- ایمنی…………………………… ۱۶۹

۶-۲- حوادث…………………………. ۱۷۲

۶-۳- ایمنی برق……………………….. ۱۷۵

۶-۴- حریق………………………….. ۱۸۰

۷-۴- انواع سم………………………. ۱۸۲

فصل هفتم: نظام های کاری……………… ۱۸۵

۷-۱- سیستم های نوبت کاری…………….. ۱۸۵

۷-۲- جمعیت انسانی……………………. ۱۸۶

۷-۳- استراحت………………………… ۱۸۷

۷-۴- کار یکنواخت……………………. ۱۸۹

فصل هشتم: بسته بندی، بازرسی ، حمل و نقل… ۱۹۳

۸-۱- بسته بندی……………………… ۱۹۳

۸-۲- بازرسی………………………… ۱۹۵

۸-۳- اساس آنالیز سیستماتیک حمل و نقل…… ۱۹۷

خلاصه………………………………. ۲۰۷

فهرست منابع و مأخذ

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی رشته مدیریت صنعتی | 20000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲