گزارش كارآموزی تكنولوژي شركت صنعتي ايران خودرو | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی تکنولوژی شرکت صنعتی ایران خودرو

۱۰۰ ص

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تاریخچه‌ی تاسیس ایران خودرو …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

دستگاه تایمر – کابین TC………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

کنترل ترموستات ماشین جوش ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

تصدیق تعویضی الکترود ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

قسمت منبع تغذیه دستگاه تست TC………………………………………………………………………………………………………………….. 18

مشخصات ربات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

مشخصات واحد کامپیوتر …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

فصل دوم

تاریخچه شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو ………………………………………………………………………………………… ۲۶

واحدهای موجود در شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو …………………………………………………………………….. ۲۷

مواد اولیه مورد استفاده در پروسه تولید ………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

پروسه تولید ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

واحد جوشکاری تولید اکسل …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

واحد ماشین کاری پوسته اکسل ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

واحد مونتاژ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

واحد رنگ کاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

عوامل زیان آور موجود در واحدهای مختلف شرکت محور سازان ایران خودرو ……………………………………………. ۳۸

فصل سوم

تاثیر عوامل محیط کاربر بر روی انسان ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

تفسیر نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

فصل چهارم

وضعیت محل کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

اثرات نامطلوب توزیع غلط روشنایی ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

هدف اندازه‌گیری روشنایی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

اندازه‌گیری روشنایی در واحد عملیات حرارتی …………………………………………………………………………………………………. ۶۰

تفسیر نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

فصل پنجم

مکانیک خودرو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

تدارکات – روش قدیمی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

شرکت کریسلر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

معیارهای انتخاب در تامین منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

تدارکات جهانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

تدارکات الکترونیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

انواع گام‌های دندانه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

روش‌های تولید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

تولید یا ژنراسیون دنده شانه‌ای ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

هابینگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

روش کله زنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

روش‌های پرداخت چرخدنده …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

پرداخت چرخدنده بروش شیونیگ …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

روش هنن کاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

لپن کاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

برنشینیگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

ظرفیت فنی دندانه‌های چرخدنده ساهد ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

ضرایب فرم یا لویس برای دندانه‌های چرخدنده ساده ……………………………………………………………………………………….. ۷۸

بارحد برای استهلاک …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

باردینامیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

اشتباهات موجود در چرخدنده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

مواد چرخدنده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

سخت کاری عمیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

کربوریزه کردن (‌کرن دادن ) و سخت کردن سطح ماده ……………………………………………………………………………………. ۸۲

نیتره کردن (‌نتیروژن دادن ) …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

سختکاری بروش القایی و شعله ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

گسیختگیهای معمول در چرخدنده ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

شکستن دندانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

حفره زدن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

خط خوردن دندانه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

روانکاری و سوار کاری چرخدنده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

پس زنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

اندازه‌گیری چرخدنده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

آندرکارتینگ در دندانه‌های چرخدنده ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

چرخنده‌های با ارتفاع سردندانه‌ طویل و کوتاه …………………………………………………………………………………………………. ۹۰

چرخدنده‌های داخلی یا حلقوی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

چرخدندهای مخروطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

چرخدنده‌های حلزونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

ظرفیت حرارتی چرخدنده‌های حلزونی ……………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

فصل دوم :

متراژ واحدهای مختلف کارخانه شماره ۱ …………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

فصل سوم :

جدول استاندارد ISO………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

جدول استاندارد OSHA……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

جدول استاندارد ACGIH………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

جدول استاندارد NiosH…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

نتایج اندازه‌گیری صورت در کارگاه جوشکاری ……………………………………………………………………………………………….. ۴۶

جدول نتایج اندازه‌گیری تراز فشار صوت در کارگاه ابزار سازی ……………………………………………………………………. ۴۶

جدول نتایج اندازه‌گیری تراز فشار صوت در کارگاه میل پیوس ………………………………………………………………………. ۴۷

جدول نتایج اندازه‌گیری در تراز فشار صوت در کارگاه …………………………………………………………………………………… ۴۸

فصل چهارم :

جدول نتایج حاصل از اندازه‌گیری روشنایی و مقایسه با استاندارد ………………………………………………………………….. ۶۰

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی تکنولوژی شرکت صنعتی ایران خودرو | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲