گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی (کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو)

۲۰۷ ص

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

بخش اول

تاریخچه شیمی دارویی………………………………………………………………………………………………………………. ۷

تئوری شیمی دارویی………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

تعریف شیمی دارویی………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

طبقه بندی داروها ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹

واکنش های اسیداسیون…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

دهالوژناسیدن……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

گیرنده دارو یا رسپتور………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

پیش دارو یا پرودراگ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

خلق دارو……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

تعریف آنالوگ یک دارو………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

متابولیسم داروها ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

شرط انجام متابولیسم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

نام گذاری داروها ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

تغییر ملکولی با ایجاد پیوند دوگانه ………………………………………………………………………………………… ۲۰

آگونیست و آنتاکونیست……………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

ایزو استرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

بید ایزو استرها ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

ایزو استرهای کلاسیک …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

ایزواسترهای غیر کلاسیک ………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

ضد دردها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

ضد دردهای قوی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

مورفین ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

مشتقات مورفین …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

ضددردهای گروه فنیل پریدین ………………………………………………………………………………………………. ۲۶

برخی از مشتقات مربوط به ضددردهای گروه فنیل پریدن………………………………………………. ۲۷

ضد دردهای گروه دی فنیل پروپیل آآمین …………………………………………………………………………… ۲۷

ضددردهای ضعیف و متوسط الاثر …………………………………………………………………………………………. ۲۸

مشتقات پارا آیندنفل………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

مشتقات پیرازول …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

فنیل بوتازون ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

ضد دردهای خانواده آنترالینک اسید …………………………………………………………………………………….. ۳۰

مشتقات آریل الکنوئینی اسیدها ……………………………………………………………………………………………… ۳۰

داروهای ضد سرخه …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

داروهای خلط آور ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

بیهوش کننده های عمومی ………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

بخش دوم

مشخصات و شرایط کار در یک لابراتوار داروسازی نمونه ………………………………………………… ۳۵

بخش تهیه گرانول……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

بخش قرص سازی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

بخش قرصهای بدون روکش ……………………………………………………………………………………………………. ۳۷

بخش روکش دادن قرصهای پوشش دار ………………………………………………………………………………. ۳۹

بخش کپسول سازی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

بخش داروهای نیمه مایع (پماد و کرم سازی)…………………………………………………………………….. ۴۱

بخش تهیه مایعات خوراکی ……………………………………………………………………………………………………… ۴۶

کنترل هنگام تولید در صنعت داروسازی ……………………………………………………………………………… ۴۹

کنترل در انبار مواد اولیه یا در اتاق توزین …………………………………………………………………………… ۴۹

روش سنجش متوکلوپرآمید هیدروکراید ……………………………………………………………………………… ۵۱

محلول استاندارد …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

روش سنجش کپسول تتراسایکلین ……………………………………………………………………………………….. ۵۲

روش سنجش قرص ویتامین C جوشان ………………………………………………………………………………. ۵۳

روش سنجش پماد تتراسایکلین ۳%……………………………………………………………………………………….. ۵۳

روش سنجش مپروبامات قرص یا گرانول………………………………………………………………………………. ۵۴

روش سنجش قرص استامینوفن …………………………………………………………………………………………….. ۵۴

روش سنجش دیکلوفناک سدیم ……………………………………………………………………………………………. ۵۵

روش سنجش دراژه ایبوپروفن ۴۰۰………………………………………………………………………………………. ۵۶

روش سنجش ویتامین A ………………………………………………………………………………………………………… 56

روش سنجش کپسول رینامپین ۳۰۰mg……………………………………………………………………………. 57

روش ساختن بافر پتاسیم دی هیدروژن فسفات باPH=7.4………………………………………….. 57

روش سنجش دراژه کلرامفنیکل ۲۵۰mg …………………………………………………………………………. 57

روش سنجش ناخالصی های کلرامفنیکل ۲۵۰mg…………………………………………………………… 58

روش سنجش کلیدنیوم سی ۵mg…………………………………………………………………………………………. 58

روش ساختن محلول تیمول بلو ……………………………………………………………………………………………… ۵۸

روش دی سولوشن کپسول رینامپین ……………………………………………………………………………………. ۵۸

روش دی سولوشن قرص استامینوفن …………………………………………………………………………………… ۵۹

طرز تهیه بافر فسفات PH=5.8…………………………………………………………………………………………….. 60

روش دی سولوشن شیاف ایندمتاسین …………………………………………………………………………………. ۶۰

روش دی سولوشن قرص آلوپوریندل ……………………………………………………………………………………. ۶۱

روش دی سولوشن دراژه کد دیاز پوکساید mg5……………………………………………………………… 62

روش دی سولوشن کپسول تتراسایکلین ۲۵۰mg…………………………………………………………….. 62

روش دی سولوشن دراژه دیکلوفناک ……………………………………………………………………………………. ۶۳

روش دی سولوشن دراژه ایبوپروفن ………………………………………………………………………………………. ۶۳

روش دی سولوشن قرص پروبامات ………………………………………………………………………………………… ۶۵

طرز درست کردن محلولهای لازم ………………………………………………………………………………………….. ۶۵

بخش سوم

دستگاه حداسی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

دستگاه سنجش سختی …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

دستگاه فرسایش سنج……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

دستگاه ph سنج ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

حمام آب گرم (بن ماری)………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

دستگاه دی سولوشن ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

ترازوی آزمایشگاه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

دستگاه رطوبت سنج …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

بخش چهارم

شناسایی ۱……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

شناسایی ۲……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

شناسایی ۳……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

شناسایی ۴……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

شناسایی ۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

شناسایی ۶ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

شناسایی ۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

شناسایی ۸ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

شناسایی ۹ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

شناسایی ۱۰ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

شناسایی ۱۱………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

شناسایی ۱۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

شناسایی ۱۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

شناسایی ۱۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

شناسایی ۱۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

شناسایی ۱۶………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

شناسایی ۱۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

شناسایی۱۸………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

شناسایی۱۹………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

شناسایی۲۰………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

شناسایی۲۱………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

شناسایی۲۲………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

شناسایی۲۳………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

شناسایی۲۴………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

شناسایی۲۵………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

شناسایی۲۶………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

بخش پنجم

اثرات فارماکولوژی داروها …………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

ایندومتاسین ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

ایبوپروفن ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

رینامپین ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

ویتامین A…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

مپروبامات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

متوکلوپرامید ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

اسید اسکوربیک ویتامین C……………………………………………………………………………………………………… 92

کلیدنیوم C…………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

تتراسایکلین …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

دیکلوفناک سدیم ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

کلوامفنیکل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

استامینوفن …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

کلودیازپوک ید …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

خواص فیزیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

پیوست

منابع

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو | 10000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲