گزارش كارآموزي سيالات برش | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

طرح احداث شرکت ماکارونی

   ۸۰ص

.DOC

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱- تاریخچه بهران……………………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۲- کلیات عملکرد شرکت نفت بهران………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲-۱- واحد استخراج مواد آروماتیک توسط حلال فورفورال…………………………………………………. ۲

۱-۲-۲- واحد موم زدایی توسط حلال تولوئن و M.E.K………………………………………………………….. 2

1-2-3- واحد تصفیه توسط گاز هیدروژن…………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲-۴- واحد تولید ضد یخ…………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-۵- واحد تولید واکس کم روغن………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲-۶- واحد پایلوت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲-۷- واحد تسهیلات ………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-۸- واحد آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲-۹- واحد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۲-۱۰- واحد ظرفسازی و پرکنی……………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۲- ۱۱- لوبکات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

فصل دوم

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۲-۲- ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی ………………………………………………………………………………… ۷

۲-۲-۱- تقطیر……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۲-۲- تصفیه و پالایش شیمیایی………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۲-۳- آسفالت گیری………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۲-۴- موم گیری………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۳- تقطیر نفت خام……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۳-۱- تقطیر در فشار (یک اتمسفر)…………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۳-۲- تقطیر در خلاء ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۴- دستگاه های تفکیک و تقطیر روغن (لوب تاور)………………………………………………………………… ۹

۲-۵- شناخت هیدروکربورهای روغن پایه……………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۵-۱- گروه پارافینیک……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۵-۲- هیدروکربورهای نفتنیک و مشخصات آنها…………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۵-۳- هیدروکربورهای آروماتیک و خواص آنها……………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۵-۴- توزیع هیدروکربورها و انواع روغن پایه………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۶- واحد روغن سازی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۶-۱- استخراج مواد آروماتیک ونفتینیک……………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۶-۱-۱- تصفیه با اسید…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۶-۱-۲- استخراج با فورفورال …………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۶-۱-۳- عوامل مؤثر در جداسازی مواد آروماتیکی از لوب کات…………………………………………… ۲۰

۲-۶ -۱-۴- خواص فورفورال ………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۶-۱-۵- دستگاههای عمده………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۶-۲- روش های دیگر تصیه (حلال گاز هیدروژن)…………………………………………………………………. ۲۵

۲-۶-۳- عملیات آسفالت گیری……………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۶-۴- عملیات موم گیری………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۶-۴-۱- کارخانه موم گیری……………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۶-۴-۲- خواص حلال ( MEX و تولوئن)………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۶-۴-۳- عوامل مؤثر در کیفیت و کمیت محصول………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۶-۴-۴- دستگاه های عمده ……………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۶-۴-۵- روش موم گیری با اوره …………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۶-۴-۶- روش هیدروکراکتیگ…………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۷- تولید روغن از طریق تصفیه دوم………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۷-۱- روغنهای مصرف شده ……………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۷-۲- ناخالصی های موجود در روغن مصرف شده…………………………………………………………………. ۳۵

۲-۷-۳- روشهای معمول احیاء روغنهای مصرف شده………………………………………………………………… ۳۶

۲-۷-۴- دستگاه های جداسازی گریز از مرکز…………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۷-۵- دستگاه صافی لبه دار……………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۷-۶- تصفیه شیمیایی با مواد قلیائی و صاف نمودن آن ………………………………………………………. ۳۶

۲-۷-۷- تصفیه با خاک مخصوص………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۷-۸- تصفیه با اسید سولفوریک………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۷-۹- خنثی نمودن بوسیله آهک و تصفیه با خاک مخصوص……………………………………………….. ۳۷

فصل سوم

۳-۱- طبقه بندی استانداردهای روغن…………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۱-۱- تعریف روانکاری………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۲- شرایط اصلی روان کننده خوب………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۳- انواع روان کننده………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۴- روغنهای روان کننده نفتی………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۵- انواع روانکاری………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۵-۱- روانکاری با لایه ضخیم ………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۵-۱-۱- روانکاری هیدرواستاتیک …………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۵-۱-۲- روانکاری هیدرودینامیک …………………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۵-۲- روانکاری با لایه نازک …………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۵-۳- روانکاری حدی………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۵-۴- روانکاری خشک………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۵-۵- روانکاری غلطان……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۶- ترکیبات ساختار یک روغن صنعتی …………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۶-۱- بررسی علل اضمحلال کیفیت روغن…………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۶-۲- کاهش خصوصیات مواد افزودنی……………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۶-۲-۱- کاهش اثر بازدارنده های اکسیداسیون……………………………………………………………………… ۴۴

۳-۶-۲-۲- کاهش ویسکوزیته روغن……………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۶-۲-۳- کاهش بازدارنده های رنگ زدگی………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۶-۲-۴- بازدارنده های کف………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۷- اصطلاحات روانکاری……………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۸- آزمونهای مهم فیزیکی و شیمیایی روغنهای روان کننده…………………………………………………. ۴۷

۳-۸-۱- ویسکوزیته ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

شرح آزمون

۳-۸-۱-۱- کاربرد و مزایای اندازه گیری گرانروی در دماهای فوق الذکر………………………………….. ۵۲

۳-۸-۲- شاخص ویسکوزیته ………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

شرح آزمون

۳-۸-۳- نقطه آنیلین…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

شرح آزمون

۳-۸-۴- دانسیته …………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

شرح آزمون

۳-۸-۵- عدد خنثی شدن…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۸-۵-۱- عدد اسیدی کل…………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۸-۵-۲- TBN…………………………………………………………………………………………………………………………… 61

شرح آزمون

۳-۸-۵-۳- TAN…………………………………………………………………………………………………………………………… 61

شرح آزمون

۳-۸-۶- ضریب شکست………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

شرح آزمون

۳-۸-۷- نقطه ریزش……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

شرح آزمون

۳-۸-۸- نقطه اشتعال ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

شرح آزمون

۳-۸-۹- نقطه احتراق……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

شرح آزمون

۳-۸-۱۰- کف ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

شرح آزمون

۳-۸-۱۱- خوردگی مس……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

شرح آزمون

۳-۸-۱۲- توانایی تحمل بار …………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

شرح آزمون

۳-۸-۱۳- مقدار آب ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۸-۱۴- عدد صابونی شدن………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۸-۱۵- خاکستر…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۸-۱۶- نقطه ابری شدن……………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۸-۱۷- خاصیت امولسیون و دمولسیون …………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۸-۱۸- پایداری در مقابل اکسیداسیون……………………………………………………………………………………. ۷۰

فصل چهارم

۴-۱- عملیات فلزکاری …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۲- انواع سیالات عملیات فلزکاری……………………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۲-۱- روغن معدنی خالص……………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۲-۲- روغن چرب خالص………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۲-۳- روغن معدنی و چرب مخلوط شده………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۲-۴- مخلوط روغن معدنی و روغن چرب گوگرد دار شده…………………………………………………… ۷۳

۴-۲-۵- روغنهای معدنی گوگرد دار…………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۲-۶- روغنهای معدنی کلردار و گوگرد دار……………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۲-۷- روغن معدنی کلردار………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۳- روغنهای برش………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۴- روغنهای حل شونده (روغنهای امولسیون شونده)…………………………………………………………….. ۷۵

۴-۴-۱- امولسیونهای معدنی………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۴-۲- سیالات نیمه سنتتیک……………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۴-۳- روغنهای سنتتیک…………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۵- امولسیفایر…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۶- روغنهای امولسیون شونده…………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۶-۱- مزایای روغنهای امولسیون شونده………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۶-۲- معایب روغنهای امولسیون شونده………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۷- امولسیونهای شیمیایی نیمه سنتتیک………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۷-۱- مزایای سیالات نیمه سنتتیک……………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۸- سیالات سنتتیک…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۸-۱- مزایای سیالات سنتتیک………………………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۹- وظایف سیال روانکار…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۱۰- معیار انتخاب نوع سیال عملیات فلزکاری ……………………………………………………………………… ۷۹

۴-۱۱- سختی اعمال سیالات برش……………………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۱۱-۱- اعمال سبک………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۱۱-۲- اعمال نیمه سخت………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی سیالات برش | 7000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲