گزارش كارآموزي در داروسازي | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی

مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی

۱۰۵ ص

فهرست

عنوان صفحه

۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۲

۲- تاریخچه شرکت………………………………………………………………………………….. ۴

فصل اول : انبارداری

۱- انبار و انواع آن…………………………………………………………………………………… ۷

- انبار از نظر مواد و محصولات…………………………………………………………….. ۸

- انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل……………………………………………….. ۸

- انبار از نظر فیزیکی…………………………………………………………………………….. ۹

۲- نقش انبار…………………………………………………………………………………………… ۹

۳- اهمیت انبارداری…………………………………………………………………………………. ۱۰

- انباردار……………………………………………………………………………………………… ۱۲

۴- انبار مواد اولیه شرکت………………………………………………………………………… ۱۳

- انبارهای مواد اولیه ……………………………………………………………………………. ۱۴

- تأمین کنندگان مواد اولیه……………………………………………………………………… ۱۴

- کارکنان انبار مواد اولیه………………………………………………………………………. ۱۴

- محل سازمانی انبار مواد اولیه……………………………………………………………… ۱۵

- اهم وظایف انباردار…………………………………………………………………………….. ۱۵

- رعایت اصول ایمنی در انبار مواد اولیه…………………………………………………. ۱۶

- وسایل کار در انبار مواد اولیه……………………………………………………………… ۱۷

- نظام خروج مواد اولیه از انبار مواد اولیه………………………………………………. ۱۷

- روشهای انبار کردن……………………………………………………………………………. ۱۷

- کارهای اداری انبار مواد اولیه……………………………………………………………… ۱۸

- گردش مواد در انبار مواد اولیه……………………………………………………………. ۱۹

۵- انبار محصولات………………………………………………………………………………….. ۱۹

- وظایف انباردار…………………………………………………………………………………… ۱۹

- گردش محصولات در انبار محصولات………………………………………………….. ۲۰

۶- انبار گردانی……………………………………………………………………………………….. ۲۱

فصل دوم: تولید

۱- تولید و عملیات……………………………………………………………………………………. ۲۶

۲- ماشین آلات شرکت…………………………………………………………………………….. ۲۷

۳- استقرار ماشین آلات شرکت…………………………………………………………………. ۲۸

- ویژگیهای استقرار ماشین آلات شرکت………………………………………………….. ۲۸

- معایب استقرار ماشین آلات شرکت……………………………………………………….. ۲۹

۴- محصولات شرکت………………………………………………………………………………. ۳۰

۵- نحوه تولید دارو………………………………………………………………………………….. ۳۱

- مراحل تولید شربت و قطره………………………………………………………………….. ۳۱

- مراحل تولید قرص………………………………………………………………………………. ۳۲

- مراحل تولید کپسول……………………………………………………………………………. ۳۳

۶- ساخت دارو……………………………………………………………………………………….. ۳۴

- روش ساخت شربت اکسپکتورانت………………………………………………………… ۳۴

- روش ساخت قطره ویتامین A+D………………………………………………………….. 35

- روش ساخت قرص الومینیوم MG………………………………………………………… 36

- روش ساخت کپسول ترامادول ۵۰ میلی گرمی……………………………………….. ۳۷

فصل سوم : ارزیابی کار

۱- بهره وری………………………………………………………………………………………….. ۳۹

- تاریخچه و مفهوم بهره وری………………………………………………………………… ۳۹

- آنالیز بهره وری…………………………………………………………………………………. ۴۱

- اندازه گیری بهره وری………………………………………………………………………… ۴۳

- معیارهای بهره وری…………………………………………………………………………… ۴۳

- عوامل مؤثر بر بهره وری……………………………………………………………………. ۴۵

- بهره وری در صنعت…………………………………………………………………………… ۴۶

- زمینه بهره وری…………………………………………………………………………………. ۴۷

- برداشت کارگران از بهره وری…………………………………………………………….. ۴۹

- عوامل مؤثر بر بهره وری……………………………………………………………………. ۵۰

- راههای افزایش بهره وری…………………………………………………………………… ۵۲

۲- ارزیابی کار………………………………………………………………………………………… ۵۴

- ارزیابی کار وسیله مستقیم افزایش بهره وری………………………………………… ۵۴

- چرا ارزیابی کار سودمند است؟……………………………………………………………. ۵۶

- فنون ارزیابی کار و ارتباط آنها با یکدیگر………………………………………………. ۶۰

- شیوه اصلی ارزیابی کار …………………………………………………………………….. ۶۲

۳- ارزیابی روش (تعریف و هدفها)……………………………………………………………. ۶۴

- شیوه اصلی ارزیابی روش…………………………………………………………………… ۶۵

- ثبت بررسی، ایجاد (ثبت واقعیات)…………………………………………………………. ۶۷

- نمودار خلاصه فرآیند………………………………………………………………………….. ۶۸

- نمودارهای گردشی فرآیند…………………………………………………………………… ۷۰

- مثالی برای نمودار گردشی فرآیند…………………………………………………………. ۷۴

- بررسی انتقادی: فن پرسش و پاسخ………………………………………………………. ۷۵

- پرسشهای اولیه………………………………………………………………………………….. ۷۶

- پرسشهای ثانویه………………………………………………………………………………… ۷۸

- ایجاد روش اصلاح شده………………………………………………………………………. ۸۰

- مثالی برای روش اصلاح شده………………………………………………………………. ۸۲

۴- ملاحظات کلی در مورد کارسنجی…………………………………………………………. ۸۵

- مقصود از کارسنجی…………………………………………………………………………… ۸۶

- موارد استفاده کارسنجی……………………………………………………………………… ۹۲

- شیوه اصلی کارسنجی…………………………………………………………………………. ۹۳

- فنون کارسنجی…………………………………………………………………………………… ۹۵

- منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………….. ۹۶

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی در داروسازی | 10000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲