گزارش كارآموزي تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی

گزارش از شرکت صنایع غذایی گلستان عصاره

۱۶۹ ص

doc

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

بخش اول: کنسرو رب گوجه فرنگی ۲

مقدمه ۳

تاریخچه صنعت کنسرو ۴

تاریخچة کنسرو سازی در ایران ۵

تولید رب گوجه فرنگی ۶

فصل اول ۷

۱-۱ پیدایش گوجه فرنگی ۸

۲-۱ ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی ۸

۳-۱ کشت گوجه فرنگی ۱۲

۴-۱ برداشت گوجه فرنگی ۱۳

۵-۱ حمل گوجه فرنگی ۱۴

فصل دوم: ۱۵

۱-۲ گزارش از شرکت صنایع غذایی گلستان عصاره تولید کنندة رب گوجه فرنگی دلند ۱۶

۲-۲ نفشة ساختمانی شرکت ۱۸

۳-۲ روند تولید کنسرو رب گوجه فرنگی ۲۱

۱-۳-۲ دریافت گوجه فرنگی ۲۱

۲-۳-۲ شستشو ۲۱

۳-۳-۲ سورت کردن ۲۲

۴-۳-۲ خرد و له کردن ۲۳

۵- ۳-۲ حرارت مقدماتی ۲۳

۶-۳-۲ استخراج و تصفیه پالپ ۲۳

۷-۳-۲ تغلیظ آب گوجه فرنگی ۲۴

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۴-۲ بسته بندی ۲۸

۱-۴-۲ بسته بندی قوطی ۲۸

۱-۱-۴-۲ افزودن نمک ۲۸

۲-۱-۴-۲ پاستوریزاسیون ۲۹

۳-۱-۴-۲ پر کردن ۲۹

۴-۱-۴-۲ دربندی قوطی ۳۰

۵-۱-۴-۲ تونل پخت ۳۱

۶-۱-۴-۲ تاریخ زدن ۳۱

۷-۱-۴-۲ بسته بندی قوطی ۳۲

۲-۴-۲ بسته بندی اسپتیک ۳۲

۵-۲ انبار ۳۳

فصل سوم: تأسیسات ۳۴

۱-۳ دیگ بخار ۳۵

۲-۳ کمپرسور هواسان ۳۷

۳-۳ سیستم آبرسانی ۳۸

۴-۳ سیستم فاضلاب ۳۸

۶-۳ سیستم اطفای حریق ۳۹

فصل چهارم: آزمایشات کنترل کیفیت ۴۰

مقدمه ۴۱

۱-۴ آزمایشات فیزیکوشیمیایی ۴۲

۲-۴ آزمون های میکروبی ۴۷

۳-۴ بررسی ویژگیهای ارگانولپتیکی ۴۹

۴-۴ ارزیابی دربندی قوطی ۴۹

۵-۴ آزمونهای آب ۵۲

۶-۴ فرم ارزیابی محصول ۵۵

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش دوم: شیر و فراورده های آن ۵۷

فصل پنجم ۵۸

مقدمه ۵۹

۱-۵ تعریف شیر ۵۹

۲-۵ خواص فیزیکی شیر سالم ۶۱

۳-۵ اجزای اصلی شیر ۶۴

۴-۵ بی ثباتی ترکیبات شیر ۷۸

فصل ششم: گزارش از کارخانة پگاه گلستان تولید کنندة شیر پاستوریزه و فراورده های آن ۷۹

۱-۶ معرفی کارخانه ۸۰

۲-۶ نحوة تأمین شیر مورد نیاز مجتمع ۸۴

۳-۶ جمع آوری و حمل شیر به کارخانه ۸۴

۴-۶ فرایند دریافت شیر خام ۸۵

۵-۶ اهمیت کیفیت بهداشتی شیر خام ۸۶

فصل هفتم: فرایند صنعتی شیر ۸۷

۱-۷ جداسازی چربی و تمیز کردن شیر ۸۸

۲-۷ هموژنیزاسیون ۸۸

۳-۷ عملیات حرارتی ۸۹

فصل هشتم: فراورده های تولیدی کارخانه ۹۲

۱-۸ شیر ۹۳

۱-۱-۸ شیر پاستوریزه ۹۳

۲-۱-۸ شیر استریلیزه ۹۴

۲-۸ ماست ۹۷

۱-۲-۸ خصوصیات شیر مصرفی در تولید ماست ۹۷

۲-۲-۸ استارتر در تولید ماست ۹۸

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۳-۲-۸ مراحل تولید ماست ۹۸

۴-۲-۸ ساختار تشکیل ماست ۱۰۱

۳-۸ پودر شیرخشک و پودر آب پنیر ۱۰۴

۱-۳-۸ پودر شیرخشک ۱۰۴

۲-۳-۸ پودر آب پنیر ۱۰۷

۳-۳-۸ بسته بندی ۱۰۸

۴-۳-۸ موارد مصرف ۱۰۸

۵-۳-۸ کنترل کیفی ۱۰۸

فصل نهم ۱۰۹

۱-۹ نحوة نگهداری شیر و فراورده های آن ۱۱۰

۲-۹ مقایسه ارزش غذایی شیر خام، شیر پاستوریزه و شیر استریلیزه ۱۱۱

۳-۹ افزودنی های مجاز ۱۱۲

۴-۹ بازدارنده های رشد میکروبی ۱۱۲

فصل دهم: آزمایشات کنترل کیفیت ۱۱۴

۱-۱۰ آزمون های شیمیایی ۱۱۵

۱-۱-۱۰ اندازه گیری درصد چربی ۱۱۵

۲-۱-۱۰ اندازه گیری درصد پروتئین ۱۱۶

۳-۱-۱۰ تعیین مادة خشک ۱۱۷

۴-۱-۱۰ آزمونهایی که در هنگام دریافت شیر خام انجام می گیرد ۱۱۸

۵-۱-۱۰ تشخیص آنتی بیوتیک در شیر ۱۲۴

۶-۱-۱۰ تست فسفاتاز ۱۲۵

۷-۱-۱۰ تست پراکسیداز ۱۲۶

۸-۱-۱۰ تست آب اکسیژنه ۱۲۶

۹-۱-۱۰ تعیین درصد نمک ۱۲۷

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۱۰-۱-۱۰ تعیین اسیدیته ۱۲۸

۱۱-۱-۱۰ تعیین غلظت سود و اسید ۱۲۹

۲-۱۰ آزمونهای میکروبی ۱۳۰

۱-۲-۱۰ آزمایش احیاء متیلن بلو در شیر خام (ردوکتاز) ۱۳۰

۲-۲-۱۰ آزمون اسپورکانت ۱۳۱

۳-۲-۱۰ شمارش کلی میکروبها (توتا) ۱۳۴

۴-۲-۱۰ روش شمارش و تشخیص کلیفرمها ۱۳۴

۵-۲-۱۰ روش جستجو و شناسایی اشریشیاکلی ۱۳۵

۶-۲-۱۰ شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس ۱۳۶

۷-۲-۱۰ روش شناسایی کپک ها (کپک و مخمر) ۱۳۷

۸-۲-۱۰ تست فینگر ۱۳۸

۹-۲-۱۰ کشت آب مسیرهای CIP 138

3-10 فرم ارزیابی محصولات ۱۳۹

نتیجه گیری ۱۴۲

منابع و مآخذ ۱۴۳

ضمیمه ۱۴۴

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی | 10000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲