گزارش كارآموزي آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

گزارش کارآموزی

موضوع کارآموزی

آشنایی با پرسها و نحوه عملکرد آنها

محل کارآموزی :

مرکز تحقیقات و کنترل صنعتی جنوب

قیمت ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان مطلب صفحه

فصل اول : معرفی کارخانة برش و پرس ایران خودرو ۶

فصل دوم : طراحی قالبهای پرس …………

مقدمه …………………………….

برشکاری …………………………..

۱-۲-برشکاری ……………………….

۲-۲-۲- مناطق برش …………………..

۳-۲-۲-نحوة دادن کلیرانس به سنبه وماتریس ..

۴-۲-۲-کلیرانس زاویه ای ………………

۵-۲-۲- اضافه دور ریز ……………….

۶-۲-۲-نیروی لازم برش …………………

۷-۲-۲- انرژی لازم برش ……………….

۸-۲-۲- روشهای کم کردن نیروی لازم برش …..

۹-۲-۲- نیروی لازم بیرون انداز ………….

۲-۲- اجزای قالب ……………………

۳-۲- طراحی قالب ……………………

۱-۳-۲- بدست آمدن قطعه میل راهنما……..

۲-۳-۲-طراحی سنبه و پیچها…………….

۴-۲- روشهای ساخت قالب ………………

۵-۲- انواع قالبهای برش ……………..

۶-۲- پارامترهای مؤثر در انتخاب قالب …..

۷-۲-خمکاری …………………………

۱-۷-۲- انواع عملیات و قالبهای خمکاری ….

۲-۷-۲-نیروی لازم خمکاری ……………….

۳-۷-۲-نیروی بالشتک فشاری …………….

۸-۲- کشش عمیق ……………………..

۱-۸-۲- عیوب عملیات کشش عمیق …………

۲-۸-۲-عیوب ورق بعد از عملیات کشش عمیق ..

۹-۲- متغیرهای کشش عمیق ………………

فصل سوم پرسها:……………………..

۱-۳- پرسهای سنگی …………………..

۴-۲-۳- محاسبة مشخصه های پرسهای سنگی …..

۲-۲-۳- نیروی مجاز پرس سنگی ……………

۳-۲-۳-تناژ مجاز نامی حاصل از گشتی در موتور

۴-۲-۳- تناژ مجاز نامی حاصل از قدرت کاری (توصین )

۳-۳- پرسهای زانویی …………………

۴-۳-۳- نیروی رام و ظرفیت کاری ………..

۲-۳-۳- سرعت رام ……………………

۴-۳- پرسهای پیچی …………………..

۵-۳- پرسهای الکتروژن ………………..

۶-۳- پرسهای هیدرولیک ……………….

فصل چهارم طرز کار ، انتخاب و تجهیزات کمکی پرسها

۱-۴ طرز کار پرسها…………………..

۲-۴ انتخاب پرسها …………………..

۳-۴ نصب و نظارت قالب ……………….

۴-۴-تجهیزات ایمنی روی پرسها ……………

۵-۴-سرویس و نگهداری پرسها وقالبها…….

۶-۴-تنظیم و نگهداری قالبها…………..

فصل پنجم دقت پرسهای مکانیکی …………

۱-۵-دقت در حالت بی باری …………….

۲-۵-دقت در حالت تحت بار ……………..

فصل ششم : سیستمهای ایمنی در برابر اضافه بارپرسهای مکانیکی

۱-۶ وسایل ایمنی برای پرسهای مکانیکی در محدودة‌کورس مورد استفاده

۲-۶-وسایل ایمنی پرسهای مکانیکی درکل کورس .

مراجع …………………………….

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی آشنایی با پرسها و نحوه عملکرد آنها | تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲