گزارش كارآموزي آزمايش كنترل كيفيت مواد نفتي | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی

(گزارش کارآموزی)

۵۸ ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- کلیات

پیشگفتار ……………………………….. ۲

نکاتی درباره ایمنی ………………………… ۳

فصل دوم – معرفی پالایشگاه تهران

۱-۲- معرفی پالایشگاه تهران…………………… ۶

۱-۱-۲- تاریخچه ای از پالایشگاه تهران ………….. ۷

۲-۱-۲- لزوم تصفیه نفت خام و آزمایش فرآورده های آن ۹

۲-۲- معرفی دستگاه های اصلی پالایش……………. ۱۰

۱-۲-۲- معرفی دستگاه تقطیر در جو ……………… ۱۰

۲-۲-۲- معرفی دستگاه تقطیر در خلاء……………… ۱۱

۳-۲-۲- معرفی دستگاه تهیه گاز مایع ……………. ۱۱

۴-۲-۲- معرفی دستگاه کاهش گرانروی…………….. ۱۱

۵-۲-۲- معرفی دستگاه تبدیل کاتالیستی…………… ۱۲

۶-۲-۲- معرفی دستگاه تولید هیدروژن……………. ۱۲

۷-۲-۲- معرفی دستگاه ایزوماکس………………… ۱۳

۸-۲-۲- معرفی واحد روغنسازی………………….. ۱۳

۹-۲-۲- نحوه استخراج مواد روغنی بوسیله حلالها……. ۱۴

۳-۲- معرفی مجتمع کارخانجات روغن سازی پالایشگاه تهران ۱۵

۱-۳-۲- معرفی واحد تصفیه با حلال پروپان………… ۱۵

۲-۳-۲- معرفی واحد فورفورال………………….. ۱۶

۳-۳-۲- معرفی واحد موم گیری ………………….. ۱۶

۴-۳-۲- واحد تصفیه با هیدروژن……………….. ۱۷

۴-۲- معرفی سرویس های وابسته به پالایشگاه……… ۱۸

تقسیم بندی قسمتهای مختلف داخل آزمایشگاه و آزمایش های مربوطه

فصل سوم- کنترل

۱-۳- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای باز ……. ۲۱

۲-۳- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بسته……. ۲۲

۳-۳- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بروش able…. 23

4-3- اندازه گیری میزان فورفورال در مواد روغنی…. ۲۴

۵-۳- تست میزان نفوذپذیری بری روی مواد نفتی…… ۲۴

۶-۳- اندازه گیری نقطه نرمی قیر………………. ۲۵

۷-۳- اندازه گیری فشار بخار در مواد نفتی……….. ۲۶

۸-۳- اندازه گیری گراویتی بر روی مواد نفتی ……. ۲۷

۹-۳- رنگ سنجی در مواد روغنی………………… ۲۸

۱۰-۳- اندازه گیری ویسکازیته در مواد نفتی………. ۲۹

۱۱-۳- اندازه گیری نقطه ریزش در مواد روغنی……… ۳۰

۱۲-۳- تقطیر مواد نفتی……………………….. ۳۱

۱۳-۳- اندازه گیری نقطه انجماد بر روی سوخت جت…… ۳۲

۱۴-۳- اندازه گیری میزان خوردگی مواد نفتی ……… ۳۳

۱۵-۳- محاسبه میزان اسیدیته در مواد نفتی……….. ۳۳

۱۶-۳- محاسبه نقطه آنیلین در مواد نفتی………….. ۳۴

۱۷-۳- تست متیل اتیل کتون در مواد نفتی………… ۳۵

۱۸-۳- اندازه گیری میزان ضریب شکست در مواد روغنی… ۳۵

۱۹-۳- اندازه گری درجه آرام سوزی بنزین (octan)….. 36

فصل چهارم- آزمایش های انجام شده بر روی آب

۱-۴- آزمایش های موجود بر روی آب صنعتی……….. ۴۰

۱-۱-۴- اندازه گیری سختی کل در آب صنعتی…………. ۴۰

۲-۱-۴- اندازه گیری T.D.S در آبهای صنعتی………… ۴۰

۳-۱-۴- اندازه گیری سیلیس در آبهای صنعتی………… ۴۱

۴-۱-۴- اندازه گیری نالکو ۳۵۴ در آبهای صنعتی…….. ۴۱

۵-۱-۴- اندازه گیری میزان Cl- در آب صنعتی……….. ۴۲

۶-۱-۴- اندازه گیری میزان نمک در آب صنعتی……….. ۴۲

۷-۱-۴- اندازه گیری قلیائیت نمک در آب صنعتی……… ۴۳

۸-۱-۴- اندازه گیری pb در آب صنعتی…………….. ۴۳

۹-۱-۴- فسفات در آب صنعتی……………………. ۴۴

۱۰-۱-۴- میزان اندازه گیری PH در آب صنعتی………. ۴۴

۲-۴- آزمایش های متداول بر روی آب ترش

۱-۲-۴- اندازه گیری میزان دی گلیکول آمین بر روی آب ترش (D.G.A) 45

2-2-4- اندازه گیری T.D.S و هدایت سنجی در آبهای ترش ۴۶

۳-۲-۴- اندازه گیری میزان H2S بر روی آب ترش واحد S.R.P 46

4-2-4- اندازه گیری آمونیاک در آب ترش…………. ۴۶

۵-۲-۴- اندازه گیری نمک در آب ترش……………… ۴۷

۶-۲-۴- اندازه گیری PH در آب ترش…………….. ۴۷

۷-۲-۴- اندازه گیری نیتریت در آب ترش…………… ۴۷

۸-۲-۴- اندازه گیری میزان Fe در آب ترش………… ۴۸

۹-۲-۴- تست spent بر روی آب ترش………………. ۴۸

۱۰-۲-۴- اندازه گیری قلیائیت کل ……………… ۴۹

۱۱-۲-۴- اندازه گیری مرکاپتان در آب ترش……….. ۴۹

فصل پنجم – لیست آزمایشهای موجود در قسمتهای دیگرآزمایشگاه

۱-۵- لیست آزمایشهای گاز…………………… ۵۱

۲-۵- لیست آزمایشهای ویژه …………………. ۵۱

۳-۵- لیست آزمایشهای تجزیه …………………. ۵۱

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲