کارورزی ساختمان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارورزی ساختمان

۵۰ ص

فهرست مطالب

تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بار ساختمان…………………………………………۳

پیاده کردن نقشه………………………………………………………………………………………………………….۴

گودبرداری………………………………………………………………………………………………………………………۵
پی سازی……………………………………………………………………………………………………………………….۷
پی کنی در انواع زمین ها……………………………………………………………………………………………..۷

خاک برداری و خاک ریزی……………………………………………………………………………………………. ۹
تعریف پی: …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
ابعاد پی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

انواع پی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

پی سازی و پی کنی با هم …………………………………………………………………………………………..۲۳

پی کنی در زمین های سست :…………………………………………………………………………………….۲۴

پی کنی در زمین های خاک دستی و سست………………………………………………………………۲۴

طریقه عمل : ……………………………………………………………………………………………………………..۲۶

لایه های پی های تکی………………………………………………………………………………………………۲۷

شناژ ………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

لایه های شناژ…………………………………………………………………………………………………………….۳۴

قفسه شناژ………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

ساختمان های اسکلت فلزی:…………………………………………………………………………………….۳۸

اجزاء ساختمان های فلزی………………………………………………………………………………………..۳۸

انواع پروفیل های فولادی در ساختمان……………………………………………………………………۳۹

قسمت های مختلف ستون……………………………………………………………………………………….۴۲

بادبند…………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

زنگ زدگی و جلوگیری از آن:…………………………………………………………………………………..۴۵

مزایا ی ساختمان فلزی ………………………………………………………………………………………….۴۶

معایب ساختمانهای فلزی :………………………………………………………………………………………۴۹

تشریح محل کارآموزی…………………………………………………………………………………………….۵۱

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارورزی در ساختمان | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲