کاراموزی سـازه بتـن آرمـه | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

مکان: شرکت ورکات

۶۶

موضوع:

سـازه بتـن آرمـه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه …………………………. ۴

فصل اول

معرفی پروژه …………………….. ۵

معرفی کلی……………………….. ۵

مشخصات فنی………………………. ۶

مصرفی سیستم سازه ای ……………… ۸

فصل دوم

آرماتورگذاری……………………. ۹

حمل و تخلیه و انبار کردن میلگردها…… ۹

برش میلگردها……………………. ۱۰

خم کردن میلگردها………………… ۱۱

وصله کردن میلگردها………………. ۱۱

تمیز کردن میلگردها……………….. ۱۲

حمل، نصب و استقرار میلگردها……….. ۱۲

آرماتور بندی ستونها………………. ۱۲

آرماتورگذاری پله………………… ۱۳

آرماتوربندی تیرها………………… ۱۴


عنوان صفحه

فصل سوم

قالبندی ………………………. ۱۵

کلیات قالبندی…………………… ۱۵

انواع مصالح قالب…………………. ۲۱

اقتصاد قالب بندی………………… ۲۳

قالبندی ستون …………………… ۲۴

پایه های اطمینان………………… ۲۵

قالبندی تیرهای اصلی………………. ۲۶

قالبندی سقف ……………………. ۲۸

باز کردن قالب…………………… ۲۹

چند نکته برای نگهداری ازبتن بعد از باز کردن قالبها ۳۰

فصل چهارم

بتن ریزی………………………… ۳۱

بتن ریزی در کارگاه……………….. ۳۱

ویبره بتن………………………… ۳۲

فصل پنجم

اجرای سقف تیرچه بلوک……………… ۳۴

فصل ششم

پیشنهادات………………………. ۴۰

عنوان صفحه

ترکهای ناشی از زنگ زدن و فساد میلگردها ۴۰

ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل کربناسیون بتن ۴۳

ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل رطوبت و اتمسفر ۴۴

فصل هفتم

ضمایم پروژه……………………… ۴۶

نقشه ها ……………………….. ۴۶

عکس ها ………………………… ۴۶

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کاراموزی سـازه بتـن آرمـه | 6000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲