کارآموزی گیاه شناسی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی گیاه شناسی 

۶۷ ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشکر و قدردانی ۱

مقدمه ۲

ذرت خوشه ای sorghum sp 3

اکولوژی سورگوم ۴

خصوصیات گیاه شناسی سورگوم ۵

انواع مختلف سورگوم ۸

خصوصیات زراعی ذرت خوشه ای ۸

عملیات داشت ۱۱

برداشت سورگوم ۱۲

منشاء ، گونه ها و نژادها ۱۶

گیاه شناسی با گلدهی و کنترل گرده افشانی ۱۷

روشهای خودگشنی و تلاقی ۱۸

تولید بذر سورگوم هیبرید ۲۰

هدف های اصلاحی ۲۰

بیماریها ۲۱

ذرت معمولی corn 25

مشخصات گیاهشناسی ذرت ۲۶

اکولوژی ذرت ۲۸

انواع ذرت ۲۹

خصوصیات زراعی ۳۰

موقع کاشت ۳۱

عملیات داشت ۳۳

برداشت ۳۵

برداشت ذرت دانه ای ۳۵

برداشت ذرت برای سیلو ۳۶

بیماریهای ذرت دانه ای ( بلال ) ۳۷

اصلاح ذرت ۴۰

گلدهی و گرده افشانی ۴۱

هدفهای اصلاحی ۴۳

سویا ۴۵

خصوصیات بتانیکی ۴۵

خصوصیات زراعی ۴۶

برداشت سویا ۴۸

آفات سویا ۴۹

گلدهی و گرده افشانی ۵۱

روشهای تلاقی ۵۲

هدفهای اصلاحی ۵۳

منابع ۶۴

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی گیاه شناسی | 6000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲