کارآموزی کامپیوتر اداره برق | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی کامپیوتر – اداره برق

۳۱ ص

فهرست مطالب

فصل اول، آشنایی کلی با موضوع کارآموزی

مقدمه:……………………………………………………………………………………………. ۱

تاریخچه پیدایش برق در منطقه مازندران……………………………………………………….. ۲

در این اداره دو بایگانی وجود دارد:……………………………………………………………… ۴

در دبیرخانه کلاً سه پست شغلی وجود دارد:…………………………………………………….. ۴

فصل دوم، ارزیابی قسمت‌های مختلف

نامه‌ها:……………………………………………………………………………………………. ۵

ثبت نامه ها در دفتر اندیکاتور:………………………………………………………………….. ۷

پیک:…………………………………………………………………………………………… ۱۲

مرخصی‌ها:…………………………………………………………………………………….. ۱۲

کارت مرخصی:……………………………………………………………………………….. ۱۲

بایگانی مرخصی‌ها:……………………………………………………………………………. ۱۵

حکم ماموریت:…………………………………………………………………………………. ۱۵

استعلام:………………………………………………………………………………………… ۱۷

دفتر ارسال مراسلات:…………………………………………………………………………. ۱۸

کمیسیون:………………………………………………………………………………………. ۱۹

دفتر راهنما:……………………………………………………………………………………. ۲۰

نوار چیست؟……………………………………………………………………………………. ۲۱

لیست پرونده‌های برقدار:………………………………………………………………………. ۲۱

فصل سوم، آزمون نتایج، آموخته‌ها و پیشنهادات

نتیجه‌گیری کلی:……………………………………………………………………………….. ۲۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی کامپیوتر اداره برق | 3000 تومان
خرید
tag برچسب ها : ,
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲