کارآموزی عمران ساخت سوله و ساختمان اداري | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی عمران – ساخت سوله و ساختمان اداری

۶۵ ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول : نصب سوله

بررسی زمین پروژه از نظر عوارض ۱

کنترل ابعاد زمین با نقشه اجرایی ۱

شروع عملیات خاک برداری ۱

پیاده کردن و میخ کوبی ۱

شروع عملیات پی کنی و قالب بندی ۲

نصب کف ستون و بولت ۲

عملیات بتن ریزی ۳

مراحل نصب سوله ۳

بخش دوم: اداری

مقدمه ۸

بازدید از زمین و ریشه کنی ۱۰

پیاده سازی نقشه ۱۱

گود برداری ۱۲

پی کنی ۱۳

آرماتوربندی شبکه فونداسیون ۲۲

شمع کوبی ۲۴

بتن ۲۵

دستگاه بتن ساز یا مخلوط کن ۳۳

ویبره کردن بتن ۳۸

قالب بندی ستونها ۴۱

تیرچه ۴۱

بلوک ۴۲

پله های بتن مسلح ۴۳

دالها ۴۴

دیوارها ۴۷

ستون ۵۱

آجر چینی ۵۷

دیوار دو جداره ۵۸

نعل درگاه ۵۸

سقف کاذب ۵۹

تاسیسات ۶۱

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی عمران ساخت سوله و ساختمان اداری | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲