کارآموزی عمران اجرا و ساخت ساختمانهاي يك طبقه | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی عمران  اجرا و ساخت

یک طبقه بنایی و دو طبقه اسکلت بتن

۵۶ ص

فهرست

مقدمه و تشکر

آشنایی با محل کار آموزی

کلیات اجرایی ساختمانهای یک طبقه به شرح ذیل می باشد:
شکل ساختمان
ابعادپلان،ارتفاع ساختمان وتعداد طبقات
ابعاد پلان
ارتفاع و تعداد طبقات
مقطع قائم ساختمان
توزیع دیوارها
بازشوها
کلیات طرح پی ها
کرسی چینی
کف ها
کف های بتنی
انواع دیوارها ازنظر سیستم ساختمانی
۱- دیوارهای پی(کرسی چینی – مسنی)
۲- دیوارهای خارجی:
۳- دیوارهای تقسیم(پارتیشن)
۴- دیوارهای حمال(باربر):
۵- دیوارهای حائل(محافظ):
پیوندهای آجری(هشت گیر):
اتصالات دیوارهای اجری(پیوندها)
الف- اتصالات متداول درایرن
ب- اتصال های غیر متداول در ایران
معایب و محاسن انواع پیوندها
«اصطلاحت پیوند در آجرکاری»
دیوار در تقاطع و تلاقی:
ب- دیوار در تقاطع:
دیوار در زاویه:
یک رگی کردن بنا
کرسی چینی
پوشش نعل درگاه با تیرآهن و مهار دو تیرآهن نعل درگاه
مبانی اساسی در مقاوم سازی ساختمان های بنایی
تقویت مسیر بار
افزایش درجه ی نا معینی
منظم سازی شکل کلی ساختمان
ب)طبقه ی نرم:
رفع نامنظمی در ارتفاع
الف) طبقه ی ضعیف:
پ)هندسه:
ت)جرم:
ث)عدم پیوستگی در امتداد قائم
رفع نامنظمی در پلان
مقابله با اثر ساختمان های مجاور
تقویت مصالح و وضعیت آنها
الف)بندکشی مصالح
ب)قطعات مصالح ساختمانی
پ)ترک در میان قاب ها
تسلیح افقی در دیوارها
تسمه ی افقی یا تیر حلقوی
تسلیح قائم در دیوارها
دوخت در گوشه ها و تقاطع ها
تسلیح در تیغه ها و پرکننده ها
تقویت دیوارهای بنائی
رنگ ریزی پی ساختمان :
پی کنی ساختمان :

اجرای بتن مگر:

اجرای ساختمانهای بنایی طبق اصول بنیاد مسکن به شرح ذیل است:

مراحل ساخت و اجرای ساختمانهای اجری یک طبقه با کلاف بتن مسلح

تایید نهایی نقشه ساختمانی:

اجرای ارماتورهای شناژ کف و ریشه شناژهای قائم:

ریزی پی بتن ریزی پی

اجرای کف کرسی :

بتن ریزی مرحله اول شناژهای قائم :

اجرای قیر گونی :

اجرای دیوار چینی :

اجرای ارماتور شناژهای قائم :

بتن ریزی شناژهای قائم :

اجرای سقف با خرپای فلزی:

اجرای سقف با خرپای چوبی :

اجرای سقف با تیرچه بلوک:

نحوه ساخت و اجرای ساختمانهای اسکلت بتن

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی عمران اجرا و ساخت ساختمانهای | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲