کارآموزی شرکت ساختمانی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی راه سازی و روسازی راه ها در شرکت ساختمانی و راه سازی دقیق

۵۵ص

عنوان صفحه

معرفی شرکت ساختمانی و راه سازی دقیق

دیدگاه و رسالت شرکت

خط مشی کیفیت

معرفی مدیریت شرکت

کلیات……………………………………………………………………………………………………………. ۰

تاریخچه روسازی راهها……………………………………………………………………………………. ۱

هدف از روسازی……………………………………………………………………………………………… ۲

لایه های روسازی……………………………………………………………………………………………. ۳

لایه متراکم شده خاک بستر…………………………………………………………………………….. ۳

لایه زیراساس…………………………………………………………………………………………………. ۴

لایه اساس……………………………………………………………………………………………………… ۴

لایه رویه………………………………………………………………………………………………………… ۴

عوامل مؤثر در طرح روسازی ها………………………………………………………………………… ۵

انواع روسازی ها………………………………………………………………………………………………. ۵

خاک بستر……………………………………………………………………………………………………… ۶

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۶

بررسی های ژئوتکنیکی و نمونه برداری خاک…………………………………………………….. ۷

اجزاء خاک……………………………………………………………………………………………………… ۷

رده بندی خاکها……………………………………………………………………………………………… ۹

تراکم خاک وروشهای کنترل آن……………………………………………………………………….. ۹

غلتک ها و موارد استفاده آنها………………………………………………………………………… ۱۰

روشهای تعیین مقاومت خاک بستر روسازی……………………………………………………. ۱۱

آزمایش فشاری سه محوری…………………………………………………………………………… ۱۱

آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)……………………………………………………………………………………. 11

نحوه انتخاب مقاومت خاک برای طرح روسازی………………………………………………… ۱۲

دانه بندی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

عنوان صفحه

شکستگی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

خصوصیات خمیری………………………………………………………………………………………. ۱۴

سختی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

تمیزی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

نفوذپذیری…………………………………………………………………………………………………… ۱۶

اجرای لایه های زیر اساس و اساس و رویه شنی………………………………………………. ۱۶

تثبیت خاک و مصالح شنی با آهک………………………………………………………………… ۱۷

تثبیت خاک با سیمان…………………………………………………………………………………… ۱۸

خاکهای شنی………………………………………………………………………………………………. ۱۸

تثبیت خاک با قیر………………………………………………………………………………………… ۱۹

خاکهای ماسه ای………………………………………………………………………………………….. ۲۰

خاکهای شنی………………………………………………………………………………………………. ۲۰

قیر……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

انواع قیر………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

انتخاب نوع قیر…………………………………………………………………………………………….. ۲۱

آزمایشات قیر……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

آسفالت………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

مصالح سنگی……………………………………………………………………………………………….. ۲۳

بتن آسفالتی گرم…………………………………………………………………………………………. ۲۴

آسفالت سطحی……………………………………………………………………………………………. ۲۵

ضریب سختی مخلوطهای آسفالتی…………………………………………………………………. ۲۶

کارکرد گوگرد در روسازیهای آسفالتی…………………………………………………………….. ۲۸

تورم در اثر یخبندان……………………………………………………………………………………… ۲۹

 

عنوان صفحه

تأثیر رطوبت در طرح روسازی ها……………………………………………………………………. ۳۰

توزیع تنش در روسازیهای انعطاف پذیر………………………………………………………….. ۳۲

تعیین بار هم ارز………………………………………………………………………………………….. ۳۲

روش اشتو برای طرح روسازی………………………………………………………………………… ۳۳

روش انستیتو آسفالت برای طرح روسازی راه…………………………………………………… ۳۵

روش BCEOM برای طرح روسازی……………………………………………………………………… ۳۵

روش شل برای طرح روسازی راه……………………………………………………………………. ۳۷

روش NCSA برای طرح روسازی راه…………………………………………………………………… ۳۷

ترکهای برشی (کناری)………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

ترکهای انقباضی…………………………………………………………………………………………… ۳۹

ترکهای بین دوخط………………………………………………………………………………………. ۴۰

ترکهای انعکاسی…………………………………………………………………………………………… ۴۰

ترکهای هلالی (لغزشی)…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

تغییر شکل های سطح رویه…………………………………………………………………………… ۴۲

خرد و کنده شدنها………………………………………………………………………………………… ۴۳

چاله ها………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

جدا شدن دانه ها………………………………………………………………………………………….. ۴۴

لغزنده شدن سطح روسازی……………………………………………………………………………. ۴۵

رو زدن قیر…………………………………………………………………………………………………… ۴۵

خرابی شانه ها……………………………………………………………………………………………… ۴۶

خرابی رویه های آسفالت سطحی…………………………………………………………………… ۴۶

گر شدن………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

خرابی رویه های شنی…………………………………………………………………………………… ۴۷

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی شرکت ساختمانی | 5000 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲