کارآموزی رشته برق | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی رشته برق

۴۶ ص

فهرست

فرهنگ اصطلاحات برق………………………………………………………………………… ۱

اساس کار فیوز………………………………………………………………………………….. ۸

کنتور……………………………………………………………………………………………… ۸

اساس کار کنتور…………………………………………………………………………………. ۸

نحوه نصب کنتور تکفاز در مدار……………………………………………………………….. ۹

کنتورهای پیشرفته چگونه کار می کنند………………………………………………………. ۱۰

کنتور اکتیو……………………………………………………………………………………… ۱۰

تفاوت فرکانس شبکه های مختلف برق در کشودها…………………………………………. ۱۳

منظور از برق گرفتگی………………………………………………………………………… ۱۳

خطرات ناشی از برق………………………………………………………………………….. ۱۳

جریان خطا چیست و چند نوع دارد…………………………………………………………… ۱۴

اندازه جریان و ولتاژ مجاز……………………………………………………………………. ۱۴

تئوری و تعاریفی از ترانسفور ماتورها………………………………………………………. ۱۵

انواع ترانسفورماتورها……………………………………………………………………….. ۱۵

اجزای تشکیل دهنده یک ترانسفورماتور…………………………………………………….. ۱۶

انواع مختلف ترانسفورماتورها………………………………………………………………. ۱۷

وسایل کنترل حرارت…………………………………………………………………………… ۱۹

پست…………………………………………………………………………………………….. ۲۱

انواع استانداردهای حاکم بر تجهیزات پست دنیا…………………………………………….. ۲۱

انواع پستهای فشارقوی……………………………………………………………………….. ۲۱

تقسیم بندی ولتاژها……………………………………………………………………………. ۲۲

مراحل طراحی پست های فشار قوی………………………………………………………….. ۲۳

باس بارها (شین) ( BUS BAR , SHINE)……………………………………………. 25

باس بارهای رایج در پستها…………………………………………………………………… ۲۵

انتخاب هادی برای باس بارهای نصب شده در فضای آزاد…………………………………. ۲۸

معیار انتخاب شکل باس بارها…………………………………………………………………. ۲۸

اثر کرونا (پدیده ی کرونا )……………………………………………………………………. ۲۹

انتخاب سطح مقطع باس بارها………………………………………………………………… ۲۹

مقره ها…………………………………………………………………………………………. ۲۹

انتخاب میزان آلودگی در سطح مقره ها………………………………………………………. ۳۰

اتصال باس بار ها به تجهیزات……………………………………………………………….. ۳۱

انواع کلمپ ها………………………………………………………………………………….. ۳۱

رله ها………………………………………………………………………………………….. ۳۱

انواع اتصالی………………………………………………………………………………….. ۳۳

رله ها از نظر طرز اتصال به شبکه…………………………………………………………… ۳۴

انواع رله و کاربرد آن…………………………………………………………………………. ۳۴

برقگیر ها………………………………………………………………………………………. ۳۹

انواع برقگیرها…………………………………………………………………………………. ۳۹

خصوصیات یک برقگیر ایده آل………………………………………………………………… ۴۰

عملکرد برقگیرهای Sic))……………………………………………………………………. 40

مشخصات مهم برقگیرها طبق مشخصات بین المللی ( IEC)…………………………….. 41

خازنها…………………………………………………………………………………………… ۴۲

راکتورها………………………………………………………………………………………… ۴۲

روش های حفاظت پست ها در مقابل صاعقه………………………………………………… ۴۲

شبکه زمین……………………………………………………………………………………… ۴۳

کلیدهای فشارقوی…………………………………………………………………………….. ۴۵

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی رشته برق | 40000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲