کارآموزی اجرای ساختمان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی اجرای ساختمان در شرکت ساختمان ساربتون

۶۰ص

به نام خدا

موضوع:

پروژه ساختمانی واقع در عظیمیه کرج

پروژة کارآموزی جهت اخذ درجة کاردانی رشتة معماری

 

فهرست مطالب

مقدمه صفحه

فصل اول: کلیات پروژه

وضعیت فیزیکی پروژه ۷

موقعیت ساختمان در سایت ۷

کروکی سایت ۷

پیشرفت کار در روش کار پیمانکار ۹

انواع قراردادهای پیمانکاری ۹

انواع مناقصه ۹

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری ۱۰

اصول طرح کارگاه و ساختمان ۱۰

جدول مصالح مصرفی در انبار ۱۰

نحوة انجام گزارش کارگاه در مورد مسئولیتها ۱۱

گزارش روزانه ۱۱

فصل دوم: عملیات ساختمانی

- بازدید شناسایی زمین ۱۱

- طبقه بندی زمین از نظر خاک و مقاومت آن ۱۲

- آزمایش خاک ۱۲

- طبقه بندی زمین ها (بر حسب نوع مصالح، وضعیت طبیعی) ۱۳

- زمینهای خاکریزی شده یا زمینهای مصنوعی ۱۴

- زمینهای طبیعی و انواع آن ۱۴

- زمینهای غیر قابل تراکم ۱۶

- زمینها با تراکم کم ۱۷

- تخریب ۱۷

- خاکبرداری ۱۸

- گودبرداری (پی کنی) ۱۸

- گودبرداری و پی کنی در زمینهای آبدار ۱۹

- روش پایین بردن سطح آب ۱۹

- ابعاد پی و پی سازی ۲۱

- شمع بندی ۲۳

- ترازکردن کف پی ۲۳

- شفته ریزی ۲۴

- قالب بندی پیها ۲۴

- آرماتوربندی ۲۵

- کلافبندی افقی ۲۶

- کلافبندی قائم ۲۷

- بتن پی ۲۷

فصل سوم: ساختمان

- عملیات ساختمانهای بتنی ۲۸

- مزایای ساختمانهای بتنی ۲۸

- ابعاد پی ۲۸

- بتن مگر ۲۹

- میلگردهای کف پی ۲۹

- قالبندی ۲۹

- داربست ۳۰

- قالبندی پیها ۳۰

- آرماتوربندی ۳۰

- شناژ ۳۱

- ساختمانهای بتنی ۳۲

- دانه بندی ۳۲

- سیمان ۳۲

- بردن بتن تا محل مورد نیاز ۳۲

- ریختن بتن ۳۳

- عمل آوردن بتن ۳۳

- حفظ کردن بتن ۳۳

- ستون ۳۴

- تیرها ۳۵

- اتصال اسکلت بتنی ۳۶

- باز کردن قالبها ۳۶

- وصله کردن آرماتور ۳۷

فصل چهار: سقفهای تیرچه بلوک

- تیرچه ۴۰

- بلوک ۴۰

- میلگردهای ممان منفی ۴۲

- میلگرد حرارتی ۴۲

- کلاف عرضی ۴۲

- بتون ریزی ۴۳

- بامهای تخت یا مسلح ۴۳

- عکس از مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک ۴۵

- پوشش بامهای تخت یا مسلح ۴۶

- دیوار جان پناه ۴۷

فصل پنج : مصالح وجزئیات

- گچ ۴۸

- اجرای کاشی کاری ۴۹

- کارگذاری پنجره ها در نما ۵۱

- کف سازی ۵۱

- سقف کاذب ۵۱

- میلگردهای عمودی ۵۲

- میلگردهای افقی چپ و راست ۵۲

- رابیتس ۵۳

- کچ کاری روی رابیتس ۵۳

- عایق کاری ۵۳

- پله ۵۴

- فنداسیون ۵۶

- آزمایشگاه بتن ۵۶

- نحوه اجرای سرویسها ۵۶

- محوطه سازی ۵۷

- اجرای آسانسور ۵۷

- عکس از مراحل اجرایی آسانسور و چاله آسانسور ۵۸

- سقف کاذب ۵۹

- پارکینگ ۵۹

- تأسیسات ۶۰

- اجرای فاضلاب ۶۱

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی اجرای ساختمان | 6000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲