پروژه کارآموزی شیمی کاربردی | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

پروژه کارآموزی شیمی کاربردی – آزمایشات شیمیایی لبنیات

۴۵ ص.doc

فهرست مطالب در ادامه مطلب

عنوان

صفحه

شیر

۱۰

ترکیبات شیر

۱۰

عوامل موثر در ترکیبات شیر

۱۰

نژاد

۱۱

فصل

۱۱

سن

۱۱

نسبت ویت

۱۱

حالت قلیایی و اسیدی

۱۲

شیر معمولی و غیر مرضی

۱۲

استاندارد شیر

۱۳

شیر حرارت ندیده

۱۳

شیر پاستوریزه

۱۳

شیر استرلیزه

۱۳

شیر استرلیزه UHT

13

روش آزمون

۱۴

تعیین مقدار چربی شیر

۱۴

تعیین اسیدیته شیر

۱۴

تعیین درصد ماده خشک

۱۵

تعیین دانسیته شیر

۱۵

جستجوی تقلبات در شیر

۱۶

پنیر

۱۷

تعیین مقدار چربی پنیر

۱۹

تعیین اسیدیته پنیر

۱۹

تعیین مقدار Ph پنیر

۲۰

تعیین درصد ماده خشک

۲۰

تعیین نمک پنیر

۲۱

تعیین پروتئین پنیر

۲۲

خامه

۲۳

استاندارد خامه پاستوریزه در ایران

۲۴

تعیین مقدار اسیدیته خامه

۲۴

تعیین مقدار چربی خامه

۲۴

کره

۲۵

استاندارد کره پاستوریزه

۲۶

ویژگی های عمومی

۲۶

ویژگی های شیمیایی

۲۶

تعیین اسیدیته کره

۲۷

تعیین رطوبت کره

۲۷

تعیین مواد باقیمانده شیر

۲۸

تعیین درصد نمک کره

۲۹

تععین چربی کره

۲۹

دوغ

۲۹

تعیین مقدار چربی دوغ

۲۹

تعیین مقدار اسیدیته دوغ

۳۰

تعیین ماده خشک دوغ

۳۰

تعین میزان نکم دوغ

۳۱

ماست

۳۱

تعیین اسیدتیه

۳۱

تعیین PH ماست

۳۱

تعیین درصد چربی

۳۲

تعیین ماده خشک

۳۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

پروژه کارآموزی شیمی کاربردی | 4500 تومان
خرید
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲