كار آموزي-عمران ساختمان | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کار آموزی-عمران ساختمان

۶۵ ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

گزارش ماهانه…………………………………………………………………………………………….. ۴

گزارش هفتگی ………………………………………………………………………………………….. ۵

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۷

آماده کردن کارگاه …………………………………………………………………………………….. ۹

خاکبرداری و گودبرداری ……………………………………………………………………………. ۹

اجرای سازه نگهبان……………………………………………………………………………………. ۱۰

پاره ایی از نکات مهم جهت عملیات خاکی ………………………………………………….. ۱۰

پاره ایی از نکات مهم جهت عملیات پی کنی و گودبرداری ……………………………… ۱۱

مختصری در مورد ساختمانهای بتنی و فلزی……………………………………………….. ۱۲

کلیاتی در مورد سیمان……………………………………………………………………………….. ۱۲

انواع سیمان پرتلند……………………………………………………………………………………… ۱۳

سیمان سفید و رنگی…………………………………………………………………………………… ۱۳

نگهداری ، حمل و انبار کردن سیمان …………………………………………………………… ۱۳

کلیاتی در مورد بتن استفاده شده در پروژه………………………………………………….. ۱۴

رده بتن…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

انواع مواد افزودنی به بتن…………………………………………………………………………… ۱۵

انواع پروفیلهای ساختمانی…………………………………………………………………………… ۱۷

شالوده یا پی……………………………………………………………………………………………… ۱۷

انواع شالوده یا پی……………………………………………………………………………………… ۱۸

پی نواری………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

نکته اجرایی مهم …………………………………………………………………………………….. ۱۹

قالب بندی پی…………………………………………………………………………………………….. ۲۰

آجرهای فشاری ……………………………………………………………………………………….. ۲۰

پیوند کله راسته (فلامندی)…………………………………………………………………………… ۲۰

بتن مگر (نظافت، لاغر و..)…………………………………………………………………………… ۲۱

شبکه میلگرد تحتانی و فوقانی پی نواری……………………………………………………….. ۲۱

شناژ………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

طراحی شناژهای افقی بر اساس آبا……………………………………………………………… ۲۳

ریشه انتظار ……………………………………………………………………………………………… ۲۴

درز انقطاع………………………………………………………………………………………………… ۲۴

آماده سازی محل بتن ریزی……………………………………………………………………….. ۲۵

نحوه ریختن بتن پی……………………………………………………………………………………. ۲۶

کامیونهای مخلوط کن (Truck Mixers)……………………………………………………. 26

پمپ های بتن…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

متراکم کردن بتن……………………………………………………………………………………….. ۲۸

طریقه اتصال صفحه ستون به پی………………………………………………………………… ۲۹

طریقه اتصال ستون به صفحه زیر ستون……………………………………………………… ۲۹

آرماتورهای ثابت کننده ستون……………………………………………………………………. ۳۰

میله مهارها……………………………………………………………………………………………….. ۳۲

وصله ستونها……………………………………………………………………………………………. ۳۲

انواع اتصالات تیر به ستون…………………………………………………………………………. ۳۳

انواع اتصالات ستون به ستون…………………………………………………………………….. ۳۵

تیرهای بتنی………………………………………………………………………………………………. ۳۵

انواع سقفها …………………………………………………………………………………………. ۳۶

اجرای سقف تیرچه بلوک……………………………………………………………………………. ۳۷

تیرچه ها…………………………………………………………………………………………………… ۳۷

میلگرد ممان منفی………………………………………………………………………………………. ۳۹

کلاف عرضی…………………………………………………………………………………………….. ۳۹

قلاب اتصال………………………………………………………………………………………………. ۳۹

عایق کاری………………………………………………………………………………………………… ۴۰

نکات اساسی درهنگام اجرای عایق کاری……………………………………………………… ۴۰

عایقکاری پی……………………………………………………………………………………………… ۴۱

عایق کاری دیوار……………………………………………………………………………………….. ۴۱

عایق کاری کف………………………………………………………………………………………….. ۴۲

ملات ماسه سیمان……………………………………………………………………………………… ۴۳

مطالب مهم در هنگام اجرای دیوار……………………………………………………………….. ۴۴

۱-شاقول کر دن……………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲- ریسمانی کردن کار …………………………………………………………………………….. ۴۴

۳- وانبند کردن ریسمان…………………………………………………………………………….. ۴۴

- زنجاب کردن آجر…………………………………………………………………………………… ۴۵

۵- بندهای افقی و قائم ………………………………………………………………………….. ۴۵

۶- لغاز…………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۷- تیشه داری…………………………………………………………………………………………… ۴۵

۸- آب ساب ……………………………………………………………………………………………. ۴۵

۹- دوغاب ریزی……………………………………………………………………………………….. ۴۶

۱۰- بند کشی ………………………………………………………………………………………… ۴۶

شمشه گیری……………………………………………………………………………………………… ۴۸

اندود کاری……………………………………………………………………………………………….. ۴۹

نحوه اجرای لوله کشی برق …………………………………………………………………….. ۴۹

بتن ریزی راه پله ها………………………………………………………………………………. ۵۰

نصب پروفیل های محل آسانسور ……………………………………………………………… ۵۱

اشتباهات ساختمان و همچنین موارد اجرایی برخی قسمت ها که با آیین نامه تطابقی نداشت ۵۲

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کار آموزی-عمران ساختمان | 50000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲