كارآموزي عمران پروژه ساختماني | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی عمران

پروژه ساختمانی

۴۰ ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سپاسگزاری ۱

مقدمه ۲

معرفی پروژه ۳

مطالعات ژئوتکنیک ۳

فونداسیون پروژه ۴

آب پاشی روی بتن مگر ۶

طرح اختلاط و بتن ریزی ۶

ویبره ۸

عمل آوری و نگه داری بتن ۱۰

ستون ۱۰

تیرها ۱۳

ژوئن ۱۶

میلگردهای تقویتی ۱۶

اجرای کنسول(Slab ) 16

بتن ریزی ۱۷

اجرای پله ۱۸

آجر چینی ۱۹

دیوار دو جداره ۲۰

نعل درگاه ۲۰

سقف کاذب ۲۱

تاسیسات ۲۲

مطالعات ژئوتکنیک ۲۳

اهداف و کاربردمطالعات ژئوتکنیک ۲۴

هدف از تست های آزمایشگاهی ۲۴

شناسایی ساده خاک ۲۴

نمونه گیری ۲۶

آزمایش نفوذ استاندارد (SPT ) 27

آزمایشهای خاک ۲۹

حدود اتربرگ ۲۹

الف) تعیین حد روانی خاک(Liquid-limit ) 29

ب) تعیین حدخمیری خاک ۳۰

آزمایش دانه بندی خاک ۳۱

الف ) دانه بندی توسط الک ۳۲

ب) هیدرومتری( رسوب سنجی ،ته نشینی مواد) ۳۳

آزمایش چگالی خاک(gs ) 34

آزمایش تک محوری ۳۴

آزمایش برش مستقیم ۳۷

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی عمران پروژه ساختمانی | 3500 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲