كارآموزي سيستم حسابداري شهرداری | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

نگرشی بر سیستم حسابداری

۹۶ ص

«فهرست مطالب»

۱-فصل اول

۱-۱مقدمه……………………………… ۱

۲-فصل دوم

۱-۲-تاریخچه شهرداری…………………….. ۳

۲-۲-تاریخچه منطقه ۱۱……………………. ۵

۳-۲-قواعد کلیه ……………………….. ۵

۴-۲-وظایف شهرداری……………………… ۷

۵-۲-نمودار سازمانی شهرداری………………. ۱۳

۶-۲-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار……. ۱۴

۷-۲-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار……. ۱۵

۸-۲-مقررات استخدامی شهرداری…………….. ۱۷

۹-۲-مقررات جزائی………………………. ۱۷

۱۰-۲-تعداد پرسنل شهرداری منطقه ۱۱………… ۱۸

۱۱-۲-فعالیت های جاری شهرداری……………. ۱۹

۱۲-۲-اهداف و فعالیت های آتی ……………. ۲۰

-مساحت منطقه ۱۱……………………….. ۲۰

-محدوده جغرافیایی منطقه ۱۱………………. ۲۱

-میادین منطقه…………………………. ۲۱

-مناطق همجوار………………………….. ۲۱

-جمعیت ساکن درمنطقه…………………….. ۲۱

-تعداد نواحی………………………….. ۲۲

-تعداد محله……………………………. ۲۲

-میانگین سنی جمعیت منطقه …………………. ۲۲

-تعداد خانوار ………………………… ۲۲

-رشدجمعیت …………………………….. ۲۳

-میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت…………. ۲۳

۳-فصل سوم

۱-۳-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری … ۲۴

۲-۳-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری ۲۵

۳-۳-شرح وظایف اداره حسابداری …………… ۲۶

۴-۳-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری … ۲۹

۵-۳-سیستم حسابداری ……………………. ۳۰

۶-۳-عملکرد اطلاعاتی ……………………. ۳۱

۷-۳-عملکرد کنترلی ………………………. ۳۱

۸-۳-عملکرد خدماتی……………………… ۳۲

۹-۳-عوامل سیستم حسابداری ………………. ۳۲

۱۰-۳-طرز کار سیستم حسابداری ……………. ۳۴

۱۱-۳-ورودی سیستم حسابداری ……………… ۳۵

۱۲-۳-پردازش اطلاعات ……………………. ۳۷

۱۳-۳-خروجی یا محصول سیستم حسابداری ………. ۴۲

۱۴-۳-استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ……… ۴۴

۱۵-۳-استفاده کنندگان برون سازمانی ………. ۴۵

۱۶-۳-سایر استفاده کنندگان………………. ۴۹

۱۷-۳- استفاده کنندگان درون سازمانی ……… ۵۲

۱۸-۳-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش نقدی۵۳

۱۹-۳-ثبت های هزینه، انبار و اموال ………. ۵۴

۲۰-۳-ثبت های مربوط به پروژه ها، سرمایه گذاری ها و مشارکت ۵۶

۲۱-۳-ثبت های درآمد با توضیحات ………….. ۵۷

۲۲-۳-نگرشی بر سیستم حسابداری کامپیوتری شهرداری ۶۶

-منوی اصلی وزیر مجموعه ها……………….. ۶۷

-مشاهده دستور دریافت ………………….. ۶۷

-مشاهده سند بهادار …………………….. ۷۲

-تنظیم سند……………………………. ۷۳

-حدف سند……………………………… ۷۵

-دریافت اسناد از درآمد…………………. ۷۷

-استرداد اسناد به مؤدی………………….. ۷۸

فصل چهارم

۱-۴-شرح فعالیت های کارآموز …………….. ۸۰

طبقه بندی حسابها……………………….. ۸۳

حسابهای معین …………………………… ۱۰۲

گروه و حسابهای تفضیلی ………………….. ۱۰۶

حسابهای تفضیلی درآمدی ………………….. ۱۱۱

حسابهای تفضیلی هزینه ای ………………… ۱۱۵

عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب)…… ۱۱۸

ترازنامه …………………………….. ۱۱۹

نتایج عملکرد (صورت درآمد و هزینه)……….. ۱۲۰

حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه ۱۲۱

پیوست و ضمائم

 

بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی سیستم حسابداری شهرداری | 7000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲