كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو | گزارش کارآموزی


دسته دسته بندی : منتخب,کاراموزی

کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو

۱۰۶ص

بخش اوّل ـ پیاده و سوار کردن قطعات موتور (تعمیر اساسی)

۱ـ کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور

پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشک کردن آنها ، بایستی کلیة قطعات تراشکاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد. هم چنین خلاصی ( لقی )قسمتهای مختلف موتور کنترل شده و با ارقام مندرج در کتاب راهنمای تعمیرات موتور اتومبیل مقایسه و تطبیق داده شود.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه آ

بخش اول : پیاده و سوار کردن قطعات موتور

کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور ۱

آزمایش رینگ های پیستون ۱۰

کلیات مربوط به بستن موتور ۱۳

بستن میل لنگ و کپه های ثابت روی بلوک موتور ۱۳

بستن پیستون ، گچن پین و شاتون ۱۵

جا انداختن رینگها روی پیستون ۱۶

جا انداختن پیستون و شاتون ۱۷

بستن اویل پمپ به بلوک موتور ۱۹

بستن فلایویل روی میل لنگ ۱۹

بستن میل سوپاپ ۲۰

بستن دینام واستارت بر روی موتور ۲۴

بخش دوم : تعمیر سیلندر

سائیدگی سیلندر و علل آن ۲۵

سنگ زدن یا پولیش موتور ۳۰

بوش های سیلندر ۳۴

تعمیر ترک های بلوک سیلندر ۳۶

بخش سوم : تعمیر سوپاپ و سرسیلندر

عیب های سوپاپ ۳۷

بخش چهارم : چرخ دنده های جلوی موتور و طرز تنظیم آنها

تایمینگ ۴۱

بخش پنجم : تعمیر شاتون ، میل لنگ و یاتاقانها

کلیات مربوط به شاتون و گجن پین ۴۸

سنگ زدن میل لنگ ۶۱

یادآوری ۶۸

ساختمان یاتاقان ۷۱

علل صدمه دیدن یاتاقانها ۷۶

بخش ششم : عیب یابی

کاهش کشش موتور ۷۸

عواملی که در عمر موتور تاثیر دارند ۸۳


بعد از پرداخت هزینه به صفجه دانلود هدایت می شوید

راهنمای تصویری خرید

کارآموزی در ایران خودرو | 5000 تومان
خرید
tag برچسب ها :
نویسنده نویسنده : karamoz
تاریخ تاریخ : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲